• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Därför väljer vi att köpa aktier

Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen förklarar varför det är dags att köpa aktier igen efter sommarens kursfall.

I början av 2015 trodde vi mycket på aktier, och hade många i vår portfölj. Vi fokuserade framför allt på Europa och Japan som de mest intressanta regionerna att investera i. Efterhand som våra förväntningar infriades under våren, började vi sälja aktier och därmed reducerade vi vår aktierisk.

Vi uppnådde en relativt låg risknivå i våra portföljer jämfört med se senaste åren. Vårt största bekymmer i somras var dels våra förväntningar på en avmattning inom den kinesiska tillväxten och dels en kommande räntehöjning i USA.

Nu anser vi att tiden är mogen för att vi skall vikta upp i aktier igen.

Kina kommer inte att kollapsa
De senaste månaderna har präglats av oro, och har varit mycket våldsammare än vi räknat med, och när vi tittar i backspegeln borde vi ha sålt ännu fler aktier än vi gjorde. Om vi istället blickar framåt anser vi investerare att vi har tre beslut att fatta angående Kina, tillväxten i USA och Europa samt den amerikanska pengapolitiken.

Kina har varit den drivande orsaken till svagheten på de globala aktiemarknaderna. Oron för en fortsatt avmattning i tillväxten, en potentiell ekonomisk kollaps och huruvida Kina kommer att devalvera sin valuta har skapat en stor osäkerhet på de globala finansmarknaderna.

Sedan devalveringen i augusti har den kinesiska valutan legat stabilt över den amerikanska dollarn. Vi fortsätter att tro att den kinesiska valutakurspolitiken är driven av en önskan om att upptas i IMFs förråd av globala reservvalutor. Förutom att valutan (trots våldsam oro på övriga tillväxtmarknader) har varit stabil, hänvisar vi till Kinas beslut att leva upp till IMFs datakrav, Kinas intervention i valutan utanför fastlandet samt president Xi Jinpings offentliggörande av att Kina inte kommer att försvaga sin valuta ytterligare, som ett bevis för att vi investerare inte behöver oroa oss för en kollaps i den kinesiska valutan.

Tre avgörande faktorer för Kinas tillväxt
Central punkt är Kinas tillväxtmöjligheter. Här är vi försiktiga optimister. Vi koncentrerar oss på tre avgörande faktorer för en stabiliserad tillväxt, och till och med en ökad tillväxt under de tre kommande månaderna.

För det första anser vi att det är helt avgörande att myndigheterna säkrar en finansiell stabilitet. Trots aktiemarknadens kollaps, trots valutaspekulationer och trots oro för Kinas allmäntillstånd, är de kinesiska interbankmarknaderna stabila. Detta ser vi som ett tecken på regeringens beslutsamhet gällande en finansiell stabilitet. Med detta tror vi inte att vi får en bankkris i Kina.

För det andra fokuserar vi på den fortsatta förbättringen på bostadsmarknaden, bland annat en ökande säljaktivitet, stabiliserade priser samt små men avgörande steg för att lätta på den strama politiken för bostadslån. 

För det tredje tittar vi på regeringens försiktiga åtgärder i form av infrastrukturinvesteringar, räntesänkningar och skuldsanering som ytterligare positiva steg i rätt riktning för tillväxten.
Vi anser att dessa tre faktorer räcker för att se till att den kinesiska tillväxten stärks, även om vi fortsatt vill understryka att vi inte kan förvänta oss den ursprungliga nivån. Slutsats: Oron för Kina är överdriven och om det blir som vi tror, kommer detta leda till att aktierna ökar i värde.

Kinas betydelse för övriga världen
Nästa stora utmaning för oss investerare är att ta reda på vilken betydelse Kina får för resten av världen. Speciellt för USA.

Osäkerheten på finansmarknaderna och oron för Kinas tillväxt har medfört spekulationer om en markant avmattning i tillväxten i USA och Europa. Det råder inga tvivel om att speciellt tillverkningssektorn inom USA och Europa påverkas av Kinas svaghet. Men om vi uteslutande tittar på USA är vi övertygade om att det finns inhemska faktorer som kan se till att stödet från tillväxtmarknaderna och Kina kan absorberas utan allt för stora konsekvenser. Vi tittar på det välfungerande banksystemet men fokuserar specifikt på den amerikanska bostadsmarknaden, som trots de senaste sex årens tillväxt fortfarande inte har återgått till det normala. 

Enligt oss väntar ytterligare 1,2 till 2 procent om USA bygger det antal bostäder som krävs för att hålla takten med den demografiska utvecklingen. Det är ytterst viktigt att tillämpa strikta rutiner vad gäller bolån, och det är precis det som händer just nu.

Om vi kopplar ihop detta med våra fortsatt positiva förväntningar på det europeiska banksystemet ger detta en bild av en europeisk och amerikansk ekonomi där den inhemska ekonomin är tillräckligt stark för att motstå de negativa effekterna från Kina och tillväxtmarknaderna. Såvida vi inte förväntar oss en kinesisk kollaps, bör de negativa konsekvenserna bli tämligen moderata. Vi hoppas att avmattningen i USA blir kortvarig. Vi förväntar oss cirka 3 procents tillväxt i USA och över 200 000 nya jobb per månad under de kommande kvartalen. Vi hoppas också att euroområdet fortsätter att leverera en tillväxt på 2-2,5 procent. Om detta scenario blir verklighet kommer nyckeltalen från de två regionerna bidra till att sudda bort bort nuvarande oro, och fram för allt försäkra en fortsatt tillväxt bland företag.

Den negativa effekten av räntehöjningar försvagas
Den tredje och sista delen av beslutsprocessen är den kommande amerikanska räntehöjningen. Vi har redan tagit fel på specifikt datum två gånger i år, först och främst för att vi jämfört med våra förväntningar i början av året har blivit besvikna på avsaknad av löneinflation. Vi anser också att den amerikanska centralbanken väldigt tydligt har förmedlat att en stor del av orsaken till att de inte höjde räntan i september var oron på finansmarknaderna och runt Kina.

Om vi får rätt i våra spekulationer om kinesisk, europeisk och amerikansk tillväxt bör den amerikanska centralbanken inom kort känna sig bekväm nog att leverera den första räntehöjningen. Under hela året har vi pekat på räntehöjningen som en faktor som håller tillbaka aktiemarknaderna. Även om dagens budskap är att när den väl kommer kan detta skapa lite tumult, är vår huvudinställning att om den amerikanska centralbanken höjer räntan kan tillväxten vara stark nog för att hantera det. Med de senaste kraftiga kursfallen i åtanke och om vi tittar tre till sex månader framåt, kommer den positiva tillväxten att överväga de kortsiktiga negativa effekterna från räntehöjningen när denna väl kommer. Vi tror att det sker i december.   

Vad köper vi?
Vi börjar med att köpa globala aktier  med en försiktig preferens för aktier i euroområdet. Vi kommer däremot inte att förvärva lika många aktier som när året började. Vi vill först ta reda på om våra förväntningar vad gäller framför allt Kina, håller. Dessutom hoppas vi att marknaderna lugnar sig något. Kort sagt vill vi dämpa den panikartade stämningen.

Och om förväntningarna infrias köper vi fler aktier. Det vi mer än något annat vill signalera till våra investerare är att även om vi har fler utmaningar att ta oss an innan 2015 är slut, bland annat ökningen av det amerikanska skuldtaket samt den ökända räntehöjningen, kan vi börja blicka framåt mot år 2016. Vi uppskattar att 2016 kommer att vara ytterligare ett år präglat av tillväxt inom den globala ekonomin, en fortsatt positiv pengapolitik och framför allt en positiv tillväxt för företagen. Det finns en god grund för positiva aktieavkastningar. Nu köper vi aktier!
 
 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.