• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Här finns möjligheterna med företagsobligationer 2017

Jämfört med statsobligationer kan företagsobligationer ge en intressant förväntad överavkastning.

De låga eller negativa räntorna på nordiska och europeiska statsobligationer gör att företagsobligationer kan vara ett intressant alternativ för att nå en något högre förväntad avkastning om man som investerare är villig att ta en högre risk. Men var är potentialen störst när det gäller företagsobligationer? Andreas Dankel är chefsportföljförvaltare på Danske Invest och specialist på nordiska och europeiska företagsobligationer. Här ger han sin syn på utvecklingen 2016 och vad vi kan räkna med kan hända på företagsobligationsmarknaden 2017.

Danske Invest erbjuder både en fond med nordiska företagsobligationer och europeiska högavkastande företagsobligationer.

1. Hur har företagsobligationer utvecklats under 2016?
"Obligationsmarknaden har präglats av stora geopolitiska händelser som Brexit-omröstningen i Storbritannien och det amerikanska presidentvalet. I början av året såg vi stigande riskpremier, vilket är den överavkastning som en investerare får när denne investerar i företagsobligationer istället för statsobligationer. Sjunkande oljepris ledde till att priserna på energi- och råvarurelaterade obligationer sjönk relativt kraftigt och det gjorde att den effektiva räntan på obligationerna, och därmed riskpremien, sköt i höjden. Samtidigt hade Deutsche Bank stora problem under 2016 och det drabbade bankobligationerna.

Generellt så har vi dock sett att de europeiska bolagen mår i grunden bra och att de inte ökat sin skuldsättning särskilt mycket. Det har varit positivt för obligationsmarknaden. En annan faktor som varit positiv för obligationsmarknaden är den europeiska centralbankens stora uppköp av icke-finansiella företagsobligationer med hög kreditvärdighet, så kallade investment grade-obligationer."

2. Vad tror du kommer att hända med företagsobligationsmarknaden under 2017?
"Vi tror att vi kommer att få se stora svängningar även under 2017, dock inte lika stora svängningar som under 2016. I Europa är det valår. Nederländerna, Frankrike och inte minst Tyskland ska välja nya regeringar och det kommer att skapa en osäkerhet även i de nordiska länderna. Omvänt så tror vi också att de stora europeiska bolagen kommer att vara försiktiga med sina investeringar och att sannolikheten för konkurser därför kommer att vara låg 2017. Det kommer att vara positivt för obligationsmarknaden. Samtidigt räknar vi med fortsatt tillväxt i Europa generellt sett och det är också positivt.

När det gäller företagsobligationer med hög kreditvärdighet så har ECB redan meddelat att man kommer att fortsätta med sina uppköp under 2017. Det tror vi också kommer att gynna obligationsmarknaden. När det gäller mer riskfyllda högavkastande obligationer, som har en högre förväntad avkastning, räknar vi med att räntorna kommer att fortsätta vara relativt låga men vi tror inte att ECB kommer att köpa de här obligationerna.

Sammantaget tror vi att europeiska företagsobligationer kommer fortsätta att vara ett intressant tillgångsslag även nästa år, eftersom vi tror på en förväntad överavkastning jämfört med statsobligationer."

3. I vilka sektorer eller länder ser du störst potential 2017?
"Vi ser möjligheter inom alla branscher men vi kommer att hålla ett extra öga på banksektorn. Vi tror att banksektorn kommer att vara intressant 2017 eftersom ett antal nya regler träder i kraft och eftersom några av de svagare bankerna i Europa har gått ut och meddelat att de kommer att försöka ta in mer kapital. Det innebär att vi både ser möjligheter och risker i banksektorn under nästa år."

4. Inom vilka sektorer eller länder ser du de största riskerna?
"Vi ser fortfarande störst risk inom energisektorn under 2017 och det påverkar nordiska företagsobligationer. Oljepriset har stigit kraftigt och om det fortsätter kommer det bli lättare för bland annat företag inom oljesektorn att refinansiera sina skulder. Vi tror dock att det är för tidigt att säga hur oljesektorn kommer att utvecklas framöver."

5. Vad överraskade dig mest under 2016 när det gäller företagsobligationer?
"Jag hade räknat med att det skulle bli turbulent år men svängningarna blev större än jag trodde. Under året har vi sett en extrem volatilitet i priset på många europeiska företagsobligationer. Det var också överraskande att marknaden inte reagerade kraftigare på utfallet av både Brexit-omröstningen i Storbritannien och det amerikanska presidentvalet. Marknaden anpassade sig till den nya situationen förvånansvärt snabbt.

I Norden blev jag överraskad av att bankerna slutade göra kreditvärderingar av de nordiska bolagen redan tidigt under hösten. I Norden finns det många bolag som inte har något officiellt kreditbetyg från internationella kreditvärderingsinstitut som Moody’s och Standard & Poors. Det har lett till att bankerna gjort sina egna kreditvärderingar och satt sina egna kreditbetyg, men nu har den europeiska myndigheten som hanterar kreditbetygen meddelat att man inte kommer att acceptera de här kreditbetygen framöver. Det är inte helt klart än, men det förvånade mig att de flesta banker har slutat att offentliggöra sina kreditbetyg. Det har lett till att obligationerna i norden backat något men inte särskilt mycket. Jag tror dock att det är för tidigt att säga hur marknaden kommer att reagera framöver eftersom de här kreditbetygen har varit ett viktigt verktyg för investerarna."

Kom ihåg riskerna
Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning, och att avkastningen även kan bli negativ. Läs mer om risker och kostnader på produktsidan för varje fond. Se även informationsbroschyr och basfakta för investerare.
 


 

Abonnera på nyheter

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.