Nya EU-regler för hållbara investeringar – Vad betyder det för dig?

Allt fler konsumenter vill se till att deras investeringar stödjer omställningen till ett hållbart samhälle. Snart träder nya EU-regler i kraft som reglerar den typen av investeringar. Här kan du läsa mer om vad det betyder för dig som investerare.

Syftet med EU:s nya regelverk för hållbara investeringar är bland annat att öka intresset för hållbara och miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) investeringsprodukter. Reglerna träder i kraft den 10 mars 2021 och ska öka transparensen på området och därigenom motverka greenwashing – det vill säga hindra att en leverantör av en investeringsprodukt ger ett felaktigt intryck av att produkten är mer hållbar än den faktiskt är. 

I framtiden måste investeringsprodukter uppfylla vissa kriterier för att få marknadsföras som ”hållbara investeringar” eller ”ESG-investeringar”. Reglerna gäller för fonder, pensionslösningar och investeringslösningar där Danske Bank gör investeringar för våra kunders räkning.  Det innebär att det blir lättare för dig som investerare att se när en investeringsprodukt är en hållbar investering eller en ESG-investering. 

Läs mer om våra fonder och hur de uppfyller de nya EU-reglerna. 
 

ESG-fonder

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala förhållanden och säkerställer god bolagsstyrning kallas ESG-fonder (från engelskans Environment, Social, Governance). Dessa fonder främjar ESG genom att exempelvis investera i företag som fokuserar på klimat och relationer till arbetstagarna, mångfald eller antikorruption. De kan även aktivt bidra till att påverka företagen att bli mer hållbara eller kan avstå från att investera i företag som har en stor och negativ klimatpåverkan.
 
ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Läs mer

Hållbara fonder

Fonder med ett hållbart investeringsmål kallas hållbara fonder. Dessa fonder investerar i verksamheter som syftar till att lösa några av de hållbarhetsutmaningar som världen står inför och bidra till ett mer hållbart samhälle. Fondens investeringar kan t ex ha en låg klimatpåverkan, eller investera i aktiviteter för att säkerställa rent dricksvatten, minska energiförbrukningen, öka den biologiska mångfalden, minska föroreningarna eller säkerställa större social jämlikhet. Investeringarna i en hållbar fond har inte heller några större negativa effekter på andra hållbarhetsmål.
 
Hållbara fonder uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn
 
Danske Invest erbjuder för närvarande inte dessa fonder, men vi arbetar på att kunna erbjuda dem under 2021.


Vad innebär de nya reglerna för dina investeringar hos oss?

Om du har investeringar genom Danske Bank kommer du att kontaktas om de nya reglerna eller andra initiativ som påverkar dig direkt, till exempel om vi byter namn på en fond som du har investerat i. Du behöver inte göra någonting.   
 
Nya märkningar för Danske Invest-fonder
Om du investerar i fonder från Danske Invest kommer du i framtiden att stöta på två nya märkningar som visar om en fond uppfyller kriterierna för hållbara fonder eller för ESG-fonder. Märkningarna ersätter vår tidigare produktmärkning – ESG Inside – och gör det lätt för dig att se vilka kriterier fonderna i Danske Invest uppfyller. Danske Invest erbjuder för närvarande inte Hållbarhetsmärkta fonder, så i dagsläget hittar du bara fonder med ESG-märkningen. Vi arbetar på att kunna erbjuda hållbarhetsmärkta fonder under 2021.

Läs mer om de fonder vi erbjuder här.
 
Ansvarsfulla investeringar – ett utvecklingsområde
Danske Invest har under flera år integrerat ESG-risker i våra investeringsprocesser. Vi arbetar även för att kunna erbjuda våra kunder allt fler ansvarsfulla fonder under de kommande åren inom ramen för den nya EU-lagstiftningen.
 
Under kommande år startar  EU fler initiativ på investeringsområdet – initiativ som på sikt kommer att stödja en hållbar utveckling och göra det enklare och attraktivt för dig som investerare att investera ansvarsfullt. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om utvecklingen från EU och hur det påverkar våra fonder via vår webbplats.
 


Vår policy för ansvarsfulla investeringar
För att anpassa oss till de nya EU-reglerna ändrar vi vår policy för hållbara investeringar. I framtiden kommer policyn att kallas ”policyn för ansvarsfulla investeringar” och beskriva:
 

  • hur vi integrerar hållbarhetsrisker i våra investeringsprocesser 
  • våra krav på hållbara investeringar och ESG-fonder 
  • hur vi genom aktivt ägande bidrar till att forma framtidens företag och driva samhället i en mer ansvarsfull och hållbar riktning. 
  • hur screening och investeringsrestriktioner används som verktyg i vårt arbete för att minska hållbarhetsrisker och välja investeringar som kan ge attraktiv och långsiktig avkastning 

Du kan läsa vår policy här.

 

FAQs

1. Vad ska jag göra om jag har investerat i en hållbar fond eller ESG-fond?
Du behöver inte göra någonting. Om du har investerat i en fond eller en lösning för vilken de nya reglerna medför förändringar, t.ex. ändringar av fondens namn eller produktens sammansättning, kommer vi att kontakta dig direkt. 

2. Hur vet jag om en fond är en hållbar investering eller ESG-investering?
Vi har utvecklat två nya märkningar för våra investeringsprodukter som anger om en produkt är en hållbar investering eller ESG-investering. På fondens webbplats eller i vår fondöversikt hittar du information om vilken typ av märkning investeringen omfattas av. 

3. Jag har investerat i en fond som har bytt namn. Vad betyder det för mig?
I den nya EU-lagstiftningen fastställs kriterierna för när en fonds investeringar kan anses vara hållbara eller ESG, vilket innebär att vi ändrar namnen på utvalda fonder. Detta påverkar inte fondens nuvarande placeringar eller fondens riskprofil. 

4. Hur är det med fonder som inte har någon märkning som betecknar hållbara investeringar eller ESG-investeringar – är de oansvariga investeringar?
Nej, det är de inte. Alla Danske Invests fonder följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Policyn anger att hållbarhetsrisker även fortsättningsvis ska inkluderas på samma sättsom andra risker när vi fattar våra investeringsbeslut. Screening och investeringsrestriktioner används även som verktyg i vårt arbete för att minska hållbarhetsrisker och dessa metoder gör att vi kan välja investeringar som kan ge attraktiv och långsiktig avkastning.