ESG-fonder

Alla investeringsmöjligheter inom Danske Invest omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att alla fonder tar hänsyn till hållbarhetsrisker och inte investerar i företag som bedriver verksamhet inom till exempel  kol, tjärsand, tobak eller kontroversiella vapen.

Läs om restriktionerna
 

ESG-fonder

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala förhållanden och säkerställer god bolagsstyrning kallas ESG-fonder (från engelskans Environment, Social, Governance). Dessa fonder främjar ESG genom att exempelvis investera i företag som fokuserar på klimat och relationer till arbetstagarna, mångfald eller antikorruption. De kan även aktivt bidra till att påverka företagen att bli mer hållbara eller kan avstå från att investera i företag som har en stor och negativ klimatpåverkan.
 
ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Läs mer


Hur kan fonder främja ESG?


Genom valet av investeringar

Fonderna kan främja olika ESG-faktorer genom urvalet av investeringar som ingår i fonden. Urvalskriterier kan bland annat vara:

 • investera i företag som har låga koldioxidutsläpp eller som arbetar för att minska dessa utsläpp
 • investera i företag som har jämlik könsfördelning i sina styrelser
 • investera i företag som har produkter som säkerställer biologisk mångfald, rent dricksvatten eller materialåtervinning  
 • investera i länder med höga ESG-betyg 
 • investera i företag som har bra relationer till de anställda

Genom att påverka företag

Fonderna kan fokusera på att påverka och förbättra företagens beteende och därigenom ytterligare främja ESG-relaterade faktorer. Det kan ske genom att fonden för en direkt dialog med företagsledningen, röstar på bolagsstämmorna eller genom att samarbeta med andra investerare. Fonderna kan till exempel fokusera på att förbättra arbetet inom följande områden i olika länder och företag:
 • bekämpa korruption och mutor
 • minimera klimatbelastningen och negativa effekter på miljön 
 • följa principerna i FN:s Global Compact och respektera mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter
 • skapa en lämpligare ersättningsstruktur för ledande befattningshavare
 • skapa en mer jämlik könsfördelning i företagsledningen

Genom att utesluta investeringar inom vissa områden

Fonderna kan utesluta investeringar som inte främjar eller presterar bra inom ESG. Fonderna kan till exempel välja bort att investera i: 
 • företag som har koldioxidutsläpp som är höga för sin sektor 
 • företag vars verksamhet kräver eller har valt energi från fossila bränslen
 • länder eller företag som har utmaningar när det gäller mänskliga rättigheter
 • företag som har en skadlig påverkan på den biologiska mångfalden
 • företag som är bidrar till vattenföroreningar


 

Rapportering om hållbarhet


ESG-fonder uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. Det finns särskilda rapporteringskrav för dessa fonder beträffande hur de arbetar för att främja ESG.

Läs mer om hur vi rapporterar om fonderna