Hållbara fonder

Alla Danske Invests fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Detta innebär bland annat att våra fonder tar hänsyn till olika hållbarhetsrisker och inte investerar i företag som exempelvis bygger sin verksamhet på kol, tjärsand, tobak eller kontroversiella vapen. Läs mer om Danske Invests placeringsrestriktioner.

Låt dina pengar arbeta för en hållbar framtid

Vill du att dina investeringar ska stödja en hållbar utveckling? Då kan du investera i våra hållbara fonder som tar hänsyn till hållbarhetsrisker och dessutom har ett eller flera hållbara investeringsmål. Dessa fonder investerar i företag och verksamheter med målet att lösa några av de globala utmaningarna och skapa ett mer hållbart samhälle. Hållbara fonder kan till exempel investera i företag som stödjer en grön omställning, utvecklar vattenteknik som säkerställer rent dricksvatten, minskar överförbrukningen av planetens resurser, förhindrar föroreningar, skyddar miljön, främjar biologisk mångfald, skapar större social jämlikhet och hälsosammare liv eller på annat sätt bidra till FN:s globala mål. 

Hållbara fonder uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Investera med gott samvete

Samtidigt som du investerar i fonder med hållbara mål säkerställer märkningen "Hållbara fonder" att dina investeringar inte orsakar någon betydande skada på andra hållbarhetsmål. Till exempel får företagen inte motverka grön omställning, skada biologisk mångfald, överanvända vattenresurser, förhindra återvinning av resurser, bidra till föroreningar eller skapa social ojämlikhet. Företagen som  fonderna investerar i måste leva upp till internationella minimistandarder för mänskliga rättigheter och anställningsvillkor samt ha en god bolagsstyrning.
Dina hållbara möjligheter

Idag erbjuder vi flera hållbara indexfonder som bidrar till en grön omställning. Vi arbetar för att kunna erbjuda ännu fler hållbara aktie- och obligationsfonder framöver. 

Hållbara indexfonder

Om du vill stödja utvecklingen mot en grön omställning kan du investera i någon av våra hållbara indexfonder. Fonderna följer EU:s riktlinjer för klimatomställningen, med krav på hur mycket koldioxid företagen i fonderna totalt sett får släppa ut och hur mycket de måste minska sina koldioxidutsläpp för varje år.

Fondernas mål är att bidra till övergången mot ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och där jordens resurser återanvänds eller återvinns i större utsträckning. 
Vilka är fondernas klimatkrav?

Investeringar i företag med låg klimatpåverkan
Fonderna följer EU:s riktlinjer för klimatomställningen och investerar brett i företag som ligger i framkant när det gäller att minska sin klimatpåverkan och bidra till en grön omställning. Det är företag som reducerar koldioxidutsläpp till exempel genom sänkt energiförbrukning vid produktion, genom effektiviserad distribution eller vid användningen av företagets produkter och tjänster.

Lågt koldioxidavtryck
De hållbara indexfonderna investerar i företag som tillsammans släpper ut totalt 30 procent mindre koldioxid än jämförelseindex.

Vi väljer bort företag
De hållbara indexfonderna investerar inte i företag med verksamhet som har en väsentligt negativ inverkan på hållbara investeringsmål. Det omfattar bland annat företag som bygger sin verksamhet på exempelvis kol, tjärsand, tobak, kontroversiella vapen, alkohol, spel, militär utrustning eller pornografi.

Årlig minskning av koldioxidutsläpp
De hållbara indexfonderna måste i genomsnitt minska sin årliga totala koldioxidbelastning med minst sju procent. Detta i linje med rekommendationer från FN:s klimatpanel (IPCC).

Du kan välja dina hållbara fonder här. Här kan du också läsa mer om den enskilda fondens hållbara investeringsmål och integreringen av hållbarhetsrisker. Du kan också läsa de hållbarhetsdokument som gäller för våra hållbara fonder här.