Hållbarhetsmärkningen ger en förståelse för fondens hållbarhetsfokus

Alla fonder från Danske Invest omfattas av vår policy för hållbara investeringar. Detta betyder att samtliga fonder väljer bort företag som bygger sin verksamhet på kol, oljesand, tobak eller kontroversiella vapen. Utöver detta har vi delat in våra fonder i olika kategorier för att framhäva den egenskap på hållbarhetsområdet som är särskilt framträdande för den enskilda fonden.


Hållbarhet huvudfokus i fonder med märkningen "ESG Inside"

Gemensamt för fonder med märkningen ”ESG Inside” är att de arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar och avstår från att investera i företag som har betydande intäkter från kol, oljesand, kontroversiella vapen eller tobak.

"ESG Inside" gäller för fonder:
- som arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar
- som ännu inte uppfyller kriterierna för de övriga tre hållbarhetskategorierna eller där de tre kategorierna inte är relevanta
 


Fokus för fonder i kategorin "Integrated"

Gemensamt för fonder i kategorin "Integrated" är att de förvaltas aktivt av ett team av fondförvaltare som på ett systematiskt sätt integrerar hållbarhet i investeringsprocessen.
 
Fonder inom kategorin ”Integrated" kännetecknas av:
- systematisk integration av hållbarhet i investeringsbesluten
- investeringar där hållbarhetsaspekter bedöms tillsammans med finansiella faktorer
- viktiga hållbarhetsfrågor hanteras inom ramen för aktivt ägarskap (dialog med företag och röstning på bolagsstämmor)
- screening används som ett verktyg för att identifiera ESG-risker och -möjligheter
- investeringsbesluten baserar sig på alla viktiga faktorer inklusive hållbarhetsfaktorer utan att kompromissa med avkastningspotentialen

Observera att en fond i kategorin ”Integrated” också kan ha restriktioner som går utöver de som är definierade i Danske Invests policy för hållbara investeringar.


Fokus för fonder i kategorin "Restricted"

Gemensamt för fonder i kategorin "Restricted" är att de avstår från att investera i ett antal företag baserat på specifika restriktioner som går utöver de som är definierade i Danske Invests policy för hållbara investeringar (dvs oljesand, kol, tobak och kontroversiella vapen. 
 
Fonder inom kategorin ”Restricted" kännetecknas av:
- identifikation av företag som agerar i strid med definierade restriktionskriterier
- restriktionskriterier som rör sektorer, företag, produkter eller verksamheter
- gräns- eller tröskelvärden, som ofta baseras på antingen omsättning, exponering eller verksamhet
- restriktioner vad avser exempelvis alkohol, pornografi, fossila bränslen, kommersiell spelverksamhet eller vapen
 
Observera att en fond i kategorin "Restricted" också kan arbeta utifrån kriterierna definierade under "Integrated".
 


Fokus för fonder i kategorin "Thematic"

Gemensamt för alla fonder i kategorin "Thematic" är fokus på specifika hållbarhetsteman och/eller -lösningar som exempelvis cirkulär ekonomi.
 
Fonder inom kategorin "Thematic" kännetecknas av:
- investeringar som tar sin utgångspunkt i ett specifikt hållbarhetstema
- investeringar där hållbarhetsaspekter bedöms tillsammans med ekonomiska faktorer
- användandet av screening som ett verktyg för att identifiera ESG-risker och -möjligheter
- viktiga hållbarhetsfrågor hanteras inom ramen för aktivt ägarskap (dialog med företag och röstning på bolagsstämmor)
- där investeringsbesluten baseras på alla viktiga faktorer inklusive hållbarhetsfaktorer utan att kompromissa med avkastningspotentialen
 
En fond i kategorin "Thematic" kan också ha restriktioner som går utöver de som är definierade i Danske Invests policy för hållbara investeringar.