Fokus på aktivt ägande

Vi ser inget motsatsförhållande mellan att fatta goda investeringsbeslut och vår önskan om att ta ansvar. Därför arbetar vi aktivt med de bolag vi investerar i för att både kunna förstå och påverka dem. Detta görs genom dialog med bolagen, röstning på bolagsstämmor och samarbete med andra investerare.

Dialog med bolag

Genom våra fondförvaltares bolagsdialoger får vi en större förståelse för bolagens affärsmodeller, strategier och hållbarhetsarbete. Samtidigt kan förvaltarna påverka och bidra till att företag integrerar ännu mer hållbarhet i sina affärsmodeller och därmed stödja deras långsiktiga utveckling.

Läs rapporten om aktivt ägarskap
 

Röstning på bolagsstämmor

På bolagsstämmorna använder vi vår rösträtt för att påverka de företag vi investerar i. Här uttrycker vi våra åsikter och röstar för eller emot förslag, för att bidra till att företagen kan skapa långsiktigt värde och utveckla och stärka sitt hållbarhetsarbete.

Se hur vi har röstat på bolagsstämmor här.
 

Avyttring är den sista utvägen

Om det uppstår ett dilemma relaterat till hållbarhet  är vår utgångspunkt att det är mer konstruktivt att föra en dialog med företaget i fråga, snarare än att sälja av vårt innehav. Om vi däremot inte ser någon förbättring  över tid eller inte ser någon möjlighet till påverkansarbete kan det leda till att vi behöver sälja vårt innehav.
 

Samarbete med andra investerare och organisationer

Som en del av vårt aktiva ägarskap samarbetar vi med andra investerare och relevanta intressenter för att påverka företag i en mer hållbar riktning. Dessutom är vi också medlem i ett flertal investerarorganisationer som arbetar för att främja transparens och hållbarhetsstandarder på finansmarknaderna.

Lista på samarbetspartners/organisationer:

www.iigcc.org

www.parispledgeforaction.org

www.cdp.net

www.fsb-tcfd.org

http://www.climateaction100.org