• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Sverige Småbolag - en investering i småbolag med stor potential

Aktiefonden Danske Invest Sverige SICAV Småbolag Class SA investerar i svenska småbolag, som fondens portföljförvaltare anser har utvecklingspotential att bli framtidens storbolag. Fonden har särskilt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Se Petter Löfqvist berätta mer om Sverige Småbolag

4BAE5D5F70E4485F

Jakten på framtidens vinnare

Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class SA investerar i svenska småbolag där affärsmodell, produkter och marknadsposition kan skapa värde för kunder och samhället i stort och därigenom skapa värde för aktieägarna.

Läs mer

Varför investera i småbolag?

 • Historiskt har svenska småbolag levererat en väsentligt högre avkastning än den svenska börsen som helhet. Historisk avkastning är dock inte en garanti för framtida avkastning.
 • Småbolag kan hitta attraktiva snabbväxande nischer där antalet konkurrenter är färre.
 • Särskilt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.
 • Svenska småbolag er ofta underanalyserade av analytiker, och detta kan skapa möjligheter för en aktiv investerare att hitta oupptäckta pärlor.

Avgifter & information

Frågor och svar

 • Vad är Danske Invest Sverige Småbolag?
  Danske Invest Sverige Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i svenska småbolag som genom en hållbar affärsmodell har potential att bli framtidens storbolag. Fondens målsättning är att skapa en högre avkastning än genomsnittet av svenska småbolag.
   
 • Hur har svenska småbolag utvecklats historiskt?

  De senaste 20 åren har svenska småbolag (Carnegie Small Cap Index) haft en betydligt högre avkastning än de största svenska bolagen (OMX Stockholm 30 Index), med en genomsnittlig årlig avkastning (annualiserad) på 9,3 procent, att jämföra med 3,8 procent för de största bolagen. Diagrammet visar 20 års ackumulerad avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ.

  Index (1998-07-31 = 100)

  Källa: Macrobond, prisindex, 31 juli 1998 – 31 juli 2018

   
 • Hur säkerställer Sverige Småbolag att investeringar i fonden har en hållbar profil?
  ESG-faktorer spelar en viktig roll vid urvalet av bolag till fonden. ESG är ett samlingsbegrepp för hållbara och ansvarsfulla investeringar och står för environmental, social och governance (det vill säga miljö, socialt ansvar och ägarstyrning). Förvaltarna analyserar bolagen utifrån deras arbete med olika ESG-faktorer och väljer bolag som har en stark ESG-profil eller har en uppenbar potential förbättra sin ESG-profil.

  Portföljteamet har löpande en dialog med bolagen om deras fokus på att utveckla och förbättra arbetet med ESG och om hur de kan skapa långsiktigt värde för sina kunder, investerare och samhället genom hållbara affärsmodeller.

  Sverige Småbolag investerar inte i bolag som har större delen av sin omsättning från alkohol, tobak, pornografi eller bolag som säljer så kallade kontroversiella vapen som klusterbomber, truppminor och kärnvapen.
   
 • Vilka bolag kan fonden investera i?
  Fonden investerar i bolag med ett börsvärde på upp till 1 procent av det totala värdet på den svenska börsen (Nasdaq OMX Sverige). Fondens investeringsuniversum består av cirka 350 svenska bolag. Portföljen består normalt sett av 35-45 bolag. Fonden investerar primärt i småbolagsaktier noterade på Nasdaq OMX Sweden, men även bolag upptagna till handel på First North och Spotlight Stock Market.


   
 • Vem förvaltar fonden?
  Fonden förvaltas av Danske Bank som är primär rådgivare åt Danske Invest. Ansvarig för teamet av förvaltare är portföljförvaltare Petter Löfqvist, som har lång erfarenhet av investeringar i svenska småbolag. Petter har tidigare arbetat med småbolagsfonder hos Evli Bank, Alfred Berg och Länsförsäkringar.

   
 • Finns det en bindningsperiod för en investering i fonden?
  Du kan när som helst sälja ditt innehav till marknadspris.
   
 • Hur kan jag följa fondens utveckling?
  Du kan följa utvecklingen för din investering via internetbanken och på Danske Invests hemsida här
 • Är en investering i Sverige Småbolag relevant för mig?
  Vi rekommenderar att du kontaktar din rådgivare för att avgöra om den här typen av investering passar din individuella riskprofil.

   
 • Vad kostar det att investera i Sverige Småbolag?

  Avgifter

  Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift baseras på föregående års kostnader. Beloppet kan ändra sig från år till år.

  Avgifter som tagits ur fonden under året

  Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

 • Vad är risken att investera i Danske Invest Sverige Småbolag?
  Det finns alltid en risk med att investera i aktier. Det finns dels en övergripande marknadsrisk samt dels en företagsspecifik risk i de enskilda bola­gen som ingår i portföljen. Dessutom är aktier i småbolag mindre likvida än aktier i större bolag och det kan leda till större kursrörelser än för börsen som helhet.
  Om fondens förvaltare lyckas välja aktier som ger en attraktiv avkastning, kan du få en högre avkastning än börsen som helhet, men du riskerar också att få en lägre avkastning. Avkastningen kan vara negativ, och du riskerar att förlora hela eller en del av ditt investerade belopp. En investering i Sverige Småbolag bör endast utgöra en liten del av en diversifierad portfölj.
   

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.