• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest Index

USA Restricted, klass SEK W

Morningstar Rating™ : - Fonder med ett hållbart mål - ISIN: DK0060610285
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

241,30

NAV-kurs 18.05.2022

+0,00%

Avkastning idag

-7,59%

Avkastning 1 månad

-10,28%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att skapa en avkastning som åtminstone motsvarar utvecklingen för amerikanska aktier. Fonden är ackumulerande. Fonden är kategoriserad i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning 2019/2088 (SFDR) om hållbarhetsrelaterad information. Fondens hållbarhetsmål är att bidra till övergången till en koldioxidsnål, klimatbeständig och mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi genom minskning av koldioxidutsläpp.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i amerikanska aktier och uppfyller ett hållbart investeringsmål genom att investera i företag enligt det valda indexet. Indexet uppfyller minimikraven enligt EU:s riktlinjer för ett benchmark mot klimatförändringar.

Investeringsstrategin är passiv, dvs. indexbaserad. Detta innebär att investeringarna är sammansatta för att spegla fondens jämförelseindex. Det kan finnas investeringar som inte ingår i indexet.

Det kan även finnas investeringar i indexet som inte ingår i fonden. Sådana investeringar kan ha uteslutits eftersom de anses ha en väsentlig negativ påverkan på ett hållbarhetsmål. Förutom att sträva efter det hållbara investeringsmålet främjar fonden olika miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom screening, investeringsrestriktioner och aktivt ägande, vilket kan leda till avvikelser från indexet. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Som investerare kan du förvänta dig att avkastningen i stort sett motsvarar utvecklingen i indexet. Avkastningen kommer normalt att vara något lägre än utvecklingen i det valda indexet på grund av avgifterna. Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i valutakurser kan komma att påverka avkastningen.

Köp av fondandelar är endast möjligt för investerare med ett förvaltningsavtal med Danske Bank eller annan distributör enligt prospektet.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.Fonder med ett hållbart investeringsmål (artikel 9)
Fonder med ett hållbart investeringsmål har som mål att investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett hållbart mål. Dessa mål omfattar utfasning av fossila bränslen, utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi eller andra mål för hållbar utveckling (SDG). Fonderna kan också investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett socialt mål – till exempel social integration, arbetsmarknadsrelationer eller humankapital – eller bidra till sociala mål på andra sätt. Dessutom medför de här investeringarna inga betydande skador för hållbarhetsmålen.

Våra fonder med ett hållbart investeringsmål uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.


LuxFLAG ESG-märkningen
Denna fond lever upp till kraven för LuxFLAG ESG som är en av de äldsta hållbarhetsmärkningen i Europa. För att få märkningen måste investeringarna leva upp till omfattande hållbarhetskrav. Läs mer här.

Avkastning

USA Restricted, klass SEK W
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA dDanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WIDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WA dDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe Class WI-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WA-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h dDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Global Corporate Sustainable Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Global ESG 130/30 Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Global Index Class WIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WA dDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI dDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class WADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WI dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WI dDanske Invest Allocation
Japan Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Sverige Beta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class WADanske Invest SICAV
Sweden Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK WDanske Invest Select
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK WDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
7 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 112,75
Efter 3 årSEK 149,31
Efter 5 årSEK 204,29
Efter 7 årSEK 244,94
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Kim Thomsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: FD
Antal års erfarenhet: 36

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 29.04.2022


USA Restricted, klass SEK W

Fondinnehav per 29.04.2022

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Apple Inc. 000000000000005.785,78% Aktier USD USA US0378331005
Microsoft Corp. 000000000000004.884,88% Aktier USD USA US5949181045
Tesla Inc (US) 000000000000004.644,64% Aktier USD USA US88160R1014
Amazon.com 000000000000003.683,68% Aktier USD USA US0231351067
Alphabet Inc A 000000000000001.991,99% Aktier USD USA US02079K3059
Alphabet Inc C 000000000000001.871,87% Aktier USD USA US02079K1079
Nvidia Corp. (US) 000000000000001.521,52% Aktier USD USA US67066G1040
Johnson & Johnson 000000000000001.521,52% Aktier USD USA US4781601046
UnitedHealth Group Inc. 000000000000001.381,38% Aktier USD USA US91324P1021
Meta Platforms Inc A (US) 000000000000001.341,34% Aktier USD USA US30303M1027

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
USA Restricted, klass SEK W

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN DK0060610285
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest Index
    Fondens domicil Danmark
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut J.P. Morgan
    Valör 100
    Valuta SEK
    Prismetod Swinging Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 28.04.2015
    Marknadsföringstillstånd Danmark, Sverige
    Klass av USA Restricted - Accumulating KL
    Övriga klasser USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
    USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W
    USA Restricted, klass SEK
    USA Restricted, klasse NOK
    USA Restricted, klasse NOK W
    USA Restricted, osuuslaji EUR W
    USA Restricted, osuuslaji EUR W h
    Skattetype Aktieindkomstbeskattet
  • Profil

    Profil

    Profil Indexbaserad
    Typ Aktiefonder
    Investeringsområde Nordamerika
    Jmf-index MSCI USA Climate Change Index incl. net dividends in SEK
    Rekommenderad placeringshorisont 5 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) DKK per 17.05.2022 12.188,03
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 17.05.2022 3.424,11
    NAV-kurs SEK per 18.05.2022 14:00 241,30
  • Risk nyckeltal per 30.04.2022

    Risk nyckeltal per 30.04.2022

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 12,75 14,29 15,36 13,65
    Sharpe Ratio 0,86 0,94 0,87
    Volatilitet 15,53 15,39 14,94
    Tracking Error 0,36 0,34 0,80
    Information Ratio 0,17 0,33 0,20
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.