Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar

Våra samarbetspartners

Danske Invest och Danske Bank-koncernen har flera externa samarbetspartners inom ansvarsfulla investeringar:

Sustainalytics bedömer företag utifrån ESG-poäng och genomlyser/”screenar” företagens användande av fossila bränslen.
Läs mer om Sustainalytics

ISS-Ethix screenar förekomst av brott mot internationella normer och konventioner som är relaterat till företagens verksamheter och genomför även sektorbaserad screening  utifrån parametrar som t.ex. alkohol, spel, tobak, pornografi och militär utrustning.
Läs mer om ISS-Ethix

Trucost levererar CO2-data.
Läs mer om Trucost

För Danske Invest är det viktigt att ge våra andelsägare både en konkurrenskraftig avkastning, och samtidigt leverera avkastning inom ramen för socialt ansvar och hållbarhet. Vi på Danske Invest är övertygade om att avkastning och ansvar går hand i hand eftersom god affärsetik påverkar och minskar risken i investeringarna.

I samtliga fonder tar vi därför hänsyn till hur företagen vi investerar i hanterar miljö och sociala frågor samt hur de sköter sin bolagsstyrning. Detta brukar benämnas ESG, vilket är en förkortning av den engelska benämningen Environmental, Social and Governance. Vidare uppmanar vi företagen att följa internationella riktlinjer och principer.

Du kan se fondernas hållbarhetsbetyg från Morningstar i form av glober. Betyget speglar i vilken utsträckning fonden tar hänsyn till ESG faktorer. Alla fonder har inte ett hållbarhetsbetyg då det krävs att mer än 50% av fondens investeringar måste ha erhållit ett betyg av Sustainalytics för att fonden ska få ett hållbarhetsbetyg. Du kan läsa mer om de olika fonderna och deras hållbarhetsarbete i Hållbarhetsprofilen.

Eftersom Danske Invest är en del av Danske Bank koncernen arbetar vi enligt Danske Banks policy för Ansvarsfulla Investeringar - Responsible Investment policy (RI-policy).

Du kan läsa mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar i Hållbarhetsöversikt för Danske Invest 2017 och på Danske Banks engelska hemsida.