Vastuulliset sijoitukset ovat tulevaisuuden sijoituksia

Vastuullisuudella on suuri merkitys, kun sijoitat Danske Invest -rahastoihin. Siksi huomioimme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät tekijät (ESG) kaikissa rahastoissamme. Huomioimalla ESG-tekijät pystymme valitsemaan houkuttelevia sijoituksia paremmin ja samalla voimme vaikuttaa yrityksiin ja yhteiskuntaan, jotta ne voivat toimia kestävämmällä tavalla.

Rahastojemme kestävyysprofiili

Tältä sivulta voit lukea, miten Danske Investin rahastoissa otetaan huomioon kestävän kehityksen näkökohdat. Kaikkiin rahastoihimme sovelletaan Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että otamme aina huomioon kestävyysriskit ja pidättäydymme sijoittamasta  tietyille toimialoille tai tiettyä toimintaa harjoittaviin yhtiöihin. Lisäksi monet rahastoistamme keskittyvät erityisesti kestävyyteen. Tällaisia rahastoja kutsumme ESG-rahastoiksi ja kestävän kehityksen rahastoiksi.
Danske Invest – vakaalle perustalle rakentuvia vastuullisia sijoituksia

Kaikki Danske Investin rahastot noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahastot ottavat huomioon kestävyysriskit, harjoittavat aktiivista omistajuutta ja pidättäytyvät sijoittamasta tiettyihin yrityksiin ja tietyille sektoreille. Käytäntö perustuu useisiin periaatteisiin, jotka tukevat pyrkimystämme luoda houkuttelevia tuottoja sijoittajillemme sekä edistää myönteistä ja kestävää kehitystä. Lue vastuullisen sijoittamisen periaatteistamme täältä.

Lue lisää

Perustamme nojaavat seuraaviin periaatteisiin:

 

  • Sisällytämme kestävyysriskit sijoitusanalyyseihimme ja -päätöksiimme.
  • Olemme aktiivisia omistajia yrityksissä, joihin sijoitamme, ja pyrimme tukemaan yritysten etenemistä myönteiseen suuntaan ja vaikuttamaan siihen.
  • Tavoitteenamme on tarjota laaja valikoima ESG-rahastoja ja kestävän sijoittamisen rahastoja.    
  • Olemme avoimia vastuullisuutta koskevassa työssämme
  • Autamme kehittämään rahoitusalaa vastuullisten sijoitusten avulla.
Kestävän kehityksen näkökohdat ovat luonnollinen osa sijoituksiasi

Sillä, miten yritys ottaa kestävän kehityksen huomioon tai jättää sen huomiotta, voi olla vaikutuksia sen liiketoimintaan – ja siten sijoittajana saamaasi tuottoon. Tämän vuoksi Danske Investin rahastojen tavoitteena on niin sanottujen kestävyysriskien vähentäminen sijoitustesi suojaamiseksi. Yrityksen ansaintakyky esimerkiksi voi kärsiä, jos se ei sopeudu vihreään talouteen tai jos yrityksen työntekijöiden olot ovat huonot. Huomioimme nämä kestävyysriskit, kun valitsemme houkuttelevia sijoituskohteita.


Kestävän kehityksen työkalumme


 

Sijoittamista koskevat rajoitukset

Rahastomme eivät sijoita yrityksiin, jotka toimivat ilmastolle haitallisilla tavoilla, ovat mukana tupakkateollisuudessa tai kiistanalaisiin aseisiin liittyvässä teollisuudessa tai joiden toiminta rikkoo kansainvälisiä sääntöjä tai sopimuksia.

Kestävä kehitys sijoitusprosessissa

Analysoimme sitä, miten yritykset ottavat kestävään kehitykseen liittyvät seikat huomioon, jolloin voimme tehdä asiakkaiden edun kannalta parhaita mahdollisia sijoituspäätöksiä.

Vaikuttaminen yrityksiin

Käymme vuoropuhelua yritysten johdon kanssa ja äänestämme yritysten yhtiökokouksissa. Näin pyrimme vaikuttamaan yritysten toimintaan ja ohjaamaan yrityksiä kestävämpään suuntaan. 
ESG-rahastot

Rahastoja, jotka edistävät ympäristöolosuhteita tai sosiaalisia olosuhteita ja hyvää hallintotapaa, kutsutaan ESG-rahastoiksi. Näiden rahastojen avulla edistetään ESG-tekijöitä sijoittamalla esimerkiksi yrityksiin, jotka painottavat ilmastoon, työntekijöiden oloihin, monimuotoisuuteen tai korruption torjuntaan liittyviä asioita. Niiden avulla voidaan myös vaikuttaa aktiivisesti yrityksiin, jotta ne muuttaisivat toimintaansa kestävämpään suuntaan. Lisäksi voidaan pidättäytyä sijoittamasta yrityksiin, joilla on suuria ja haitallisia ilmastovaikutuksia.
 
ESG-rahastot täyttävät vaatimukset, jotka on annettu EU:n asetuksessa (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (8 artikla).
 
Lue lisää ESG-rahastoista.

Kestävän sijoittamisen rahastot

Kutsumme kestäviä sijoitustavoitteita asettaneita rahastojamme kestävän sijoittamisen rahastoiksi. Nämä rahastot sijoittavat toimintaan, joka auttaa ratkaisemaan joitakin maapallon haasteita ja luomaan kestävämpää yhteiskuntaa. Rahastot voivat esimerkiksi sijoittaa yrityksiin ja toimintoihin, jotka edistävät siirtymää kohti vihreää taloutta ja pyrkivät torjumaan ilmastonmuutosta, varmistavat puhtaan juomaveden saatavuuden, ehkäisevät saasteita, suojelevat ympäristöä, edistävät luonnon monimuotoisuutta, edistävät sosiaalista yhdenvertaisuutta tai tukevat muilla tavoin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Sijoituksilla ei myöskään ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteisiin.
 
Kestävän sijoittamisen rahastomme täyttävät EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun asetuksen 9 artiklan vaatimukset.
 
Lue lisää Danske Investin kestävän sijoittamisen rahastoista


Rahastojamme koskevat kestävyyteen liittyvät asiakirjat

Lue lisää