Få en inblick i hur våra fonder arbetar med hållbarhet

Inom Danske Invest strävar vi alltid efter att hålla dig informerad om hur vi arbetar med hållbarhet i dina investeringar. Nedan kan du läsa om våra policies och lära dig mer om våra hållbarhetsdokument och hållbarhetsrapporter.

Dokument för alla våra fonder

Investeringsrestriktioner

Alla Danske Invest-fonder följer vår policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär bland annat att fonderna inte investerar i specifika företag som bedriver verksamhet med koppling exempelvis till kontroversiella vapen, tobak och kol. Vi erbjuder också fonder som omfattas av ytterligare restriktioner och som inte investerar inom områden som alkohol, spel, pornografi, fossila bränslen och militär utrustning. För alla våra fonder kan du hitta en översikt över de specifika sektorer, aktiviteter och produkter som respektive fond inte investerar i.
 
Våra rapporter om ESG-restriktioner för var och en av våra fonder finns här.
Dokument för Hållbara fonder

Flera av våra fonder är märkta som "Hållbara fonder". Det är fonder med ett hållbart investeringsmål som investerar i verksamheter som exempelvis bidrar till en grön omställning. Dessa fonder uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Nedan kan du se relaterade dokument till våra Hållbara fonder och  läsa mer.
 
 

Fondernas mål för hållbara investeringar

I dokumentet "Hållbarhetsrelaterad information" får du veta hur de enskilda fonderna investera för att nå specifika hållbara investeringsmål. Du kan även läsa hur fonderna agerar för att inte orsaka betydande skada på andra hållbarhetsmål, som att bekämpa föroreningar, skydda ekosystem eller bekämpa klimatförändringar.
I dokumentet kan du bland annat läsa om:
 
  • Fondens hållbarhetsmål och vilka företag och verksamheter fonden investerar i
  • Hur fonden genom aktivt ägande påverkar företag att bli mer hållbara
  • Vilka verksamheter, sektorer eller produkter som fonden inte investerar i
  • Hur vi övervakar att fonden investerar i enlighet med de hållbara investeringsmålen


Här finns dokumentet "Hållbarhetsrelaterad information" för våra hållbara fonder 

Dokument som är specifika för ESG-fonder

Flera av våra fonder är märkta som ESG-fonder, vilket innebär att de främjar miljömässiga eller sociala förhållanden och god bolagsstyrning (ESG). De här fonderna uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.


Fondens koldioxidavtryck

Klimatförhållanden och omställning från fossila bränslen till förnybar energi spelar en viktig roll när vi investerar för din räkning, eftersom de här faktorerna kan påverka din långsiktiga riskjusterade avkastning. Som en integrerad del av hur fonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker och främjar  miljömässiga och sociala förhållanden samt god bolagsstyrning (ESG) publicerar vi uppgifter om koldioxidutsläpp som produceras genom investeringarna i fonden. 
 
Flera mått på koldioxidutsläpp
Våra rapporter om koldioxidutsläpp beskriver hur många ton koldioxid en viss fond producerar per miljon investerade dollar eller i förhållande till omsättningen för de företag som en fond investerar i. 

Varje rapport visar hur mycket koldioxid en fonds investeringar släpper ut vid en viss tidpunkt. Observera att koldioxidutsläppen varierar beroende på sektor och/eller del av världen där ett företag är verksamt.
 
Våra rapporter om koldioxidutsläpp för våra ESG-investeringar finns här.


 

Fondens risk och möjligheter

Fonden använder ESG-data från flera dataleverantörer för att bedöma och identifiera hållbarhetsrisker och möjligheter. Sustainalytics och MSCI är två av de ESG-dataleverantörer som fonden använder. I Sustainalytics ESG-riskbetyg kan du se Sustainalytics bedömning av i vilken utsträckning fondens investeringar hanterar viktiga ESG-risker som kan påverka företagets verksamhet och förmåga att tjäna pengar. I MSCI:s ESG-riskbetyg [AJB1]  kan du se MSCI:s bedömning av i vilken utsträckning de företag fonden investerar i är beredda och rustade för att hantera ESG-risker och tjäna pengar genom att utnyttja kommersiella möjligheter relaterade till hållbarhetsfaktorer, som t.ex. den gröna omställningen. 
 
Dokumenten om riskbetyg för ESG-investeringar finns här.
       
 

Hur fonden främjar ESG-faktorer

Website disclosure ger en djupgående inblick i hur varje fond inkluderar hållbarhetsrisker och främjar miljömässiga eller sociala aspekter samt god bolagsstyrning (ESG) under hela investeringsprocessen. Samtidigt ger det också en inblick i hur fonden arbetar för att främja miljömässiga eller sociala aspekter och en god bolagsstyrning. Dokumentet visar bland annat: 

  • hur fonden väljer investeringar och utövar aktivt ägande för att främja ESG
  • vilka verksamheter och/eller produkter fonden inte investerar i
  • hur fonden övervakas för att säkerställa att den främjar ESG
  • vilka ESG-data som används för att främja ESG 
 

Website disclosure finns här

 

Hållbarhetsstrategi

Dokumentet Strategi för hållbarhet ger en snabb inblick i hur portföljförvaltare arbetar med investeringars hållbarhet och hur fonden försöker främja miljömässiga eller sociala förhållanden och bolagsstyrning. Du kan bland annat se hur fonden utövar aktivt ägande samt en lista över de verksamheter som fonden inte investerar i.
 
Dokumentet Strategi för hållbarhet för ESG-investeringar är tillgängligt här.