Få en inblick i hur våra fonder arbetar med hållbarhet

På Danske Invest bygger vår strategi för ansvarsfulla investeringar på tydliga policyer, instruktioner, riktlinjer och rapportering. Den här sidan beskriver vår strategi och de ramverk som stöder vårt arbete.

På denna sida kan du även hitta hållbarhetsrelaterad information från olika lagar och förordningar (exempelvis Principle Adverse Impact, PAI) samt annan produktspecifik information. 
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) syftar till att öka transparensen och jämförbarheten för hur kapitalförvaltare och institutionella investerare integrerar hållbarhet i processer och i investeringsprodukter.

Danske Invest har åtagit sig att redovisa hur vi integrerar hållbarhetsrisker i våra bedömningar och investeringsbeslut-. Dessutom redovisar vi hur omfattning vi adresserar negativa effekter (PAI) våra investeringar kan ha på samhället. Respektive uttalande finns tillgängliga nedan.

Mer information finns i ”Våra policyer och processbeskrivningar”.
 

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negative konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för våra fonder

För fonder som främjar miljömässiga- eller sociala egenskaper eller fonder med ett hållbart investeringsmål kan du hitta information i bilagorna till fondens prospekt och mer detaljerat i fondspecifika webbplatsupplysningar. 

Hur vi integrerar hållbarhetsdimensioner i fonderna redovisas i fondernas årsredovisningar.

Du hittar denna information under våra fonder eller via denna länk.
 

Rapporter