Ansvarsfulla investeringar är framtidens investeringar

Att investera ansvarsfullt spelar en viktig roll när du investerar genom Danske Invest. Därför tar vi hänsyn till miljöaspekter, sociala aspekter och styrningsaspekter (ESG) i alla våra fonder. Genom att fokusera på ESG-faktorer blir vi bättre på att välja attraktiva investeringar och kan samtidigt påverka företag och samhället i stort att utvecklas i en mer hållbar riktning.
 

Våra fonders hållbarhetsprofil

Du kan enkelt följa hur Danske Invests fonder inkluderar olika hållbarhetsaspekter. Alla våra fonder omfattas av Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär bland annat att vi alltid tar hänsyn till hållbarhetsrisker och avstår från att investera i vissa sektorer och verksamheter. Flera av våra fonder har ett särskilt hållbarhetsfokus, vilket vi på Danske Invest kallar för ”ESG-fonder” eller ”Hållbara fonder”.
Danske Invest – ansvarsfulla investeringar som bygger på en fast grund

Samtliga Danske Invests fonder följer vår policy för ansvarsfulla investeringar, vilket bland annat innebär att fonderna arbetar med hållbarhetsrisker, utövar aktivt ägande och avstår från att investera i vissa bolag och sektorer. Policyn bygger på ett antal principer som stödjer vår ambition att skapa attraktiv avkastning för våra investerare och bidra till en positiv och hållbar utveckling. Läs vår policy för ansvarsfulla investeringar här.

Läs mer

Våra grunder bygger på följande principer

  • Vi inkluderar hållbarhetsrisker i våra investeringsanalyser och investeringsbeslut.
  • Vi är aktiva ägare i de företag vi investerar i samt stöttar och påverkar företag att utvecklas i en positiv riktning.
  • Vår ambition är att erbjuda ett brett utbud av ESG-fonder och hållbara fonder.  
  • Vi är transparenta kring vårt arbete med ansvarsfulla investeringar
  • Vi bidrar till att utveckla finanssektorns arbete med ansvarsfulla investeringar
     


Hållbarhetshänsyn är en naturlig del av dina investeringar

Hur ett företag arbetar med hållbarhet – eller inte arbetar med hållbarhet – kan få konsekvenser för verksamheten och därmed för din avkastning som investerare. Därför fokuserar alla Danske Invests fonder på att minska så kallade hållbarhetsrisker för att skydda dina investeringar. Ett företags förmåga att tjäna pengar kan till exempel påverkas negativt om det inte anpassar sig till en förändrad ekonomi eller erbjuder dåliga arbetsvillkor. Vi tar hänsyn till dessa hållbarhetsrisker när vi väljer attraktiva investeringsmöjligheter för våra investerare.


Våra hållbarhetsverktyg


 

Investerings­restriktioner

Våra fonder investerar inte i företag som agerar på ett sätt som är skadligt för klimatet, är verksamma i tobaksindustrin och industrin för kontroversiella vapen eller bedriver verksamhet i strid med internationella normer och konventioner.

Integrerad hållbarhet

Vi analyserar hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor, vilket gör att vi kan fatta bästa möjliga investeringsbeslut som gynnar kunderna.

Påverka företag

Vi för en dialog med företagsledningen och vi röstar på bolagsstämmor för att påverka företagens beteende och driva dem i en mer hållbar riktning. 
ESG-fonder

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala förhållanden och säkerställer god bolagsstyrning kallas ESG-fonder (från engelskans Environment, Social, Governance). Dessa fonder främjar ESG genom att exempelvis investera i företag som fokuserar på klimat och relationer till arbetstagarna, mångfald eller antikorruption. De kan även aktivt bidra till att påverka företagen att bli mer hållbara eller kan avstå från att investera i företag som har en stor och negativ klimatpåverkan.
 
ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Läs mer

Hållbara fonder

Vi kallar fonder med ett hållbart investeringsmål för Hållbara fonder. Dessa fonder investerar i verksamheter som bidrar till att lösa några av vår planets stora utmaningar och skapa ett mer hållbart samhälle. Fonderna kan till exempel investera i företag och verksamheter som arbetar för en grön omställning, bekämpar klimatförändringar, säkerställer rent dricksvatten, förhindrar föroreningar, skyddar miljön, främjar biologisk mångfald, säkerställer större social jämlikhet eller bidrar till FN:s globala mål på annat sätt. Samtidigt ska investeringarna inte orsaka någon betydande skada på andra hållbarhetsmål.
 
Våra hållbara fonder uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.
 
Läs mer om våra hållbara fonder


Hållbarhetsdokument

På Danske Invests hemsida hittar du ett antal hållbarhetsdokument för respektive fond under "Fondfakta".

Läs mer