Ansvarsfulla investeringar är framtidens investeringar

Att investera ansvarsfullt spelar en viktig roll när du investerar genom Danske Invest. Därför tar vi hänsyn till miljöaspekter, sociala aspekter och styrningsaspekter (ESG) i alla våra fonder. Genom att fokusera på ESG-faktorer blir vi bättre på att välja attraktiva investeringar och kan samtidigt påverka företag och samhället i stort att utvecklas i en mer hållbar riktning.
 

Våra fonders hållbarhetsprofil

Du kan enkelt följa hur Danske Invests fonder inkluderar olika hållbarhetsaspekter. Våra fonder omfattas av Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär bland annat att vi alltid tar hänsyn till hållbarhetsrisker. Flera av våra fonder har ett särskilt hållbarhetsfokus, vilket vi på Danske Invest kallar för ”ESG-fonder” eller ”Fonder med ett hållbart investeringsmål”.
Danske Invest – ansvarsfulla investeringar som bygger på en fast grund

Danske Invests fonder följer vår policy för ansvarsfulla investeringar, vilket bland annat innebär att fonderna arbetar med hållbarhetsrisker och utövar aktivt ägande. Policyn bygger på ett antal principer som stödjer vår ambition att skapa attraktiv avkastning för våra investerare och bidra till en positiv och hållbar utveckling. Läs vår policy för ansvarsfulla investeringar här.

Läs mer

Våra grunder bygger på följande principer

  • Vi inkluderar hållbarhetsrisker i våra investeringsanalyser och investeringsbeslut.
  • Vi är aktiva ägare i de företag vi investerar i samt stöttar och påverkar företag att utvecklas i en positiv riktning.
  • Vår ambition är att erbjuda ett brett utbud av ESG-fonder och fonder med ett hållbart investeringsmål.  
  • Vi är transparenta kring vårt arbete med ansvarsfulla investeringar
  • Vi bidrar till att utveckla finanssektorns arbete med ansvarsfulla investeringar
     


Hållbarhetshänsyn är en naturlig del av dina investeringar

Hur ett företag arbetar med hållbarhet – eller inte arbetar med hållbarhet – kan få konsekvenser för verksamheten och därmed för din avkastning som investerare. Därför fokuserar alla Danske Invests fonder på att minska så kallade hållbarhetsrisker för att skydda dina investeringar. Ett företags förmåga att tjäna pengar kan till exempel påverkas negativt om det inte anpassar sig till en förändrad ekonomi eller erbjuder dåliga arbetsvillkor. Vi tar hänsyn till dessa hållbarhetsrisker när vi väljer attraktiva investeringsmöjligheter för våra investerare.


Våra hållbarhetsverktyg


 

Investerings­restriktioner

Våra ESG-fonder och fonder med ett hållbart investeringsmål investerar inte i företag som på ett väsentligt sätt skadar klimatet, är verksamma i tobaksindustrin och industrin för kontroversiella vapen eller bedriver verksamhet i strid med internationella normer och konventioner.

Integrerad hållbarhet

Vi analyserar hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor, vilket gör att vi kan fatta bästa möjliga investeringsbeslut som gynnar kunderna.

Påverka företag

Vi för en dialog med företagsledningen och vi röstar på bolagsstämmor för att påverka företagens beteende och driva dem i en mer hållbar riktning. 
ESG-fonder (artikel 8)

Fonder som främjar miljömässiga (E) och/eller sociala (S) faktorer och säkerställer god bolagsstyrning (G) kallas ESG-fonder hos Danske Invest. Dessa fonder främjar E/S-egenskaper genom screening, restriktioner, investeringsanalys och aktivt ägande, men de har inte hållbara investeringar som mål. Fonderna integrerar ESG genom att systematiskt identifiera och fokusera på hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen.
 
ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Fonder med ett hållbart investeringsmål (artikel 9)

Fonder med ett hållbart investeringsmål har som mål att investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett hållbart mål. Dessa mål omfattar utfasning av fossila bränslen, utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi eller andra mål för hållbar utveckling (SDG). Fonderna kan också investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett socialt mål – till exempel social integration, arbetsmarknadsrelationer eller humankapital – eller bidra till sociala mål på andra sätt. Dessutom medför de här investeringarna inga betydande skador för hållbarhetsmålen.
 
Våra fonder med ett hållbart investeringsmål uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.


Hållbarhetsdokument

På Danske Invests hemsida hittar du ett antal hållbarhetsdokument för respektive fond under "Fondfakta".

Läs mer