Hållbarhetshänsyn är en naturlig del av dina investeringar

Ansvarsfulla investeringar handlar om att göra förnuftiga, långsiktiga investeringar. Det innebär att vi analyserar hållbarhetsaspekterna hos företag och länder på samma sätt som vi analyserar finansiella aspekter. Det ger oss inte bara större insyn i de företag och länder där vi investerar, utan vi får också bättre möjligheter att bedöma om en investering är attraktiv eller inte.

Skapar värde för kundavkastning

Miljömässiga och sociala förhållanden samt god bolagsstyrning (ESG) kallas också för hållbarhetsfrågor. Hur företag och länder arbetar med hållbarhetsfrågor kan ha stor inverkan på om det är bra investeringar eller inte. Därför tar våra portföljförvaltare med hållbarhetsfaktorer i sina analyser, vilket ger dem större kunskap om en investerings framtida potential att generera god ekonomisk avkastning. 

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)

Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål. 

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.


Anpassat arbete med hållbarhet

Våra fonder har olika investeringsstrategier och investerar i olika företag och länder. Det är till exempel stor skillnad på hur hållbarhet spelar en roll för aktier på tillväxtmarknader jämfört med investeringar i nordiska företagsobligationer och i hur företag arbetar med hållbarhet inom och mellan olika branscher. Därför arbetar fonderna också med hållbarhet på olika sätt för att skapa högsta möjliga värde för kunderna.

Arbetar systematiskt med hållbarhetsrisker

Vi fokuserar på att analysera och minska hållbarhetsriskerna för att kunna ta hand om dina investeringar. Om bolagen inte hanterar och fokuserar på hållbarhetsfrågor kan det få negativa konsekvenser för resultatet och för din potentiella avkastning. Därför analyserar vi om företagen till exempel:

  • tar hänsyn till klimatförhållandena
  • lever upp till sina skyldigheter vad gäller mänskliga rättigheter
  • har bra villkor för de anställda
  • inte skadar den biologiska mångfalden
  • inte bidrar till vattenföroreningar
  • arbetar för att bekämpa korruption
Det hjälper oss att välja hållbara och stabila investeringar som potentiellt kan generera attraktiv avkastning för dig.  

 

Exempel: Klimatrelaterade risker och möjligheter

Klimatagendan kan potentiellt få betydelse för om det enskilda företaget kan leverera god avkastning eller ej. Därför spelar den gröna omställningen en viktig roll när vi väljer investeringar. Vår grundliga analys av klimatfaktorer hjälper oss att välja de företag som är bäst rustade för att hantera klimatfrågor och utnyttja de gröna tillväxtmöjligheterna. 
 
I rapporten ”Climate: Our Investment Approach” [AJB1] kan du läsa om exempel på vår klimatstrategi inom pappersindustrin, energi- och finanssektorerna samt koppar- och fordonsindustrierna. 
 
Läs rapporten


Analysverktyg

Våra portföljförvaltareanvänder flera olika verktyg för att identifiera och analysera affärskritiska hållbarhetsfrågor i sitt arbete med att välja goda investeringar.

Innovativt analysverktyg

I samarbete med Danske Bank har vi tagit fram ett särskilt ESG-analysverktyg för att utvärdera de hållbarhetsfrågor som kan påverka ett företags värdeutveckling och avkastningsmöjligheter. Verktyget hjälper portföljförvaltare att ta med hållbarhet i investeringsbeslut så att de kan välja bästa möjliga investeringar.
 

Läs mer

Kraftfull ESG-dataplattform

Vi har en dataplattform som innehåller mer än 8 000 olika datapunkter om hållbarhetsfrågor för företag och länder. Plattformen ger våra portföljförvaltare en djupare inblick i och fler perspektiv på sitt hållbarhetsarbete, som de använder i sin övergripande investeringsanalys och i sina investeringsval. 

Läs mer

Screening

Vi screenar investeringar för att identifiera de potentiella risker som företag står inför när det gäller hållbarhet och för att identifiera investeringsmöjligheter. Screening används också för att identifiera företag som eventuellt bryter mot internationella normer och standarder, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter. 
 

Läs mer

Team av ESG-specialister

Vårt team av ESG-specialister och analytiker stöder våra portföljförvaltare Bland annat hjälper det specialiserade ESG-teamet portföljförvaltare att analysera företag och länder ur både ett ekonomiskt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv.

ESG-utbildning

Våra portföljförvaltare utbildas löpande för att stärka sin kompetens inom ESG-området. Detta görs för att säkerställa att vi hela tiden kan förbättra och utveckla arbetet med att inkludera hållbarhet när vi väljer dina investeringar. Till exempel har många av våra portföljförvaltare genomgått utbildningsprogrammet EFFAS och är certifierade som ESG-analytiker. 


Läs mer om hur hållbarhet införlivas i våra fonder här 


Läs mer