Du investerar inte i allt

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper och fonder med ett hållbart investeringsmål avstår från att investera i företag som till exempel har en menlig effekt på en hållbar framtid. Till exempel har fonderna uteslutningar inom kol, tjärsand, kontroversiella vapen, tobak och normer. Du kan få en översikt över fondernas uteslutningar här.


Uteslutningarna har olika trösklar – du kan få en överblick över tröskelvärdena här.

Kol, oljesand och torv

Termiskt kol, oljesand och torv hör till de energiformer som släpper ut mest koldioxid och de bidrar avsevärt till klimatförändringen. Därför investerar vi inte dina pengar i företag som får mer än 5 procent av sina intäkter från aktiviteter kopplade till termiskt kol, utvinning av olja från oljesand eller torvbaserad energiproduktion. De här restriktionerna är en del av vårt åtagande att fasa ut investeringar i företag involverade i dessa typer av fossila bränslen senast 2030 i EU- och OECD-länderna och senast 2040 i resten av världen.
 
Se företag med investeringsrestriktioner
 

Kontroversiella vapen

Vi investerar inte dina pengar i företag som har en direkt eller indirekt koppling till kontroversiella vapen. Kontroversiella vapen är vapen som är förbjudna enligt internationell rätt eller som anses kontroversiella på grund av att de orsakar urskillningslös skada. Klusterbomber, personminor, biologiska vapen och kemiska vapen klassificeras samtliga som kontroversiella vapen. 

Se företag med investeringsrestriktioner
 

Tobak

Vi investerar inte dina pengar i företag som får 5 procent eller mer av sina intäkter från odling, bearbetning eller produktion av tobaksprodukter. Detta inkluderar produkter som helt eller delvis baseras på bladtobak och så kallade nästa generations tobaksprodukter, t.ex. elektroniska cigaretter och snus/nikotinpåsar.

Se företag med investeringsrestriktioner

Normöverträdelser

Vi investerar inte dina pengar i ett stort antal företag som ger prov på skadligt beteende eller är involverade i problematiska aktiviteter. De här företagen bryter mot normer och standarder som t.ex. principerna i FN:s Global Compact eller följer inte konventioner om mänskliga rättigheter eller miljö- och klimatrelaterade frågor. Vi investerar till exempel inte i företag som kränker mänskliga rättigheter, är inblandade i korruption eller kontroversiell vapenhandel.  

Se företag med investeringsrestriktioner.

Fonder med ytterligare restriktioner

Vi har flera fonder som är föremål för ytterligare restriktioner. Dessa produkter investerar till exempel inte i alkohol, spel, pornografi, fossila bränslen eller militär utrustning.
 
Se dessa fonder


Analys av ett företags CSR (corporate social responsibility)

Inom Danske Invest går vi igenom fondens investeringar kontinuerligt, vilket ger våra portföljförvaltare ökad kunskap om hur bolag arbetar med ESG-relaterade faktorer. Vi analyserar bland annat om företag uppfyller internationella ramverk för socialt ansvarstagande när det gäller mänskliga rättigheter eller miljö- och klimathänsyn. Screening hjälper oss att identifiera företag som bidrar negativt till klimatförändringen, uppvisar skadligt miljöbeteende eller har brister vad gäller arbetsrätt och mänskliga rättigheter.
 
Om företagen har svårigheter att ta sitt sociala ansvar kan vi sätta ytterligare press på dem att åtgärda problemen. Om vi inte tror att denna typ av företag kan förbättras i tillräcklig utsträckning kan vi också välja att avyttra företaget och sätta upp det på vår lista med investeringsrestriktioner.

Läs mer om vår screeningprocess för investeringar