• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

Aktivt ägande är vägen till positiv förändring

När du investerar med Danske Invest bidrar du till att göra skillnad, eftersom vi fokuserar på att påverka de företag vi investerar i att bli mer hållbara. Det gör vi både för att skydda och öka avkastningspotentialen för dina investeringar och för att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vi utövar ett aktivt ägande på tre sätt

Vi för en dialog med företagsledningarna

Vi röstar på företagens bolagsstämmor

Vi samarbetar med andra investerare och organisationer


Danske Invest – en stark röst för hållbarhet

Genom att investera i våra fonder får du en stark röst när det gäller hållbarhet. Vi investerar inte bara för din räkning, utan också för hundratusentals andra investerares räkning – och det ger oss en stark position att kunna påverka företag att agera mer ansvarsfullt. Man lyssnar på oss eftersom vi representerar en betydande andel av aktierna eller obligationerna i ett företag. Det gör att vi kan påverka företag att minska sin klimatpåverkan, skapa större jämlikhet i sina styrelser, minska föroreningarna, skapa säkra och hälsosamma villkor för de anställda, respektera de mänskliga rättigheterna samt att bekämpa korruption och mycket annat.Genom dialog kan vi: 

 • diskutera och minimera hållbarhetsrisker för företag och på så sätt bidra till att skydda dina investeringar
 • påverka företagen att hantera hållbarhetsutmaningar och lösa problematiska frågor
 • få mer insyn i företagen och använda den kunskapen för att välja bästa möjliga investeringar
 • stödja företag i att utvecklas på ett ansvarsfullt sätt och bidra till att skapa ett hållbart samhälle

Læs mere

Vi tar ansvar som investerare

Inom Danske Invest bidrar vi effektivast till positiv förändring genom att fortsätta investera i företag och ta ansvar. Därför avyttrar vi inte nödvändigtvis företag och vänder dem inte ryggen om det uppstår utmaningar. Istället för vi en konstruktiv dialog med företagen för att utöva påtryckningar på dem och hjälpa dem att hantera sina utmaningar. Vi anser att det är rätt sätt att skapa verklig förändring. 

Uteslutning som en sista utväg

Det kan ta tid för företagen att bli bättre – och vi stöder dem långsiktigt genom en aktiv dialog. Om vi bedömer att ett företag inte förbättras tillräckligt över tid, och om vi inte ser några ytterligare sätt att utöva påtryckningar på företagets ledning eller styrelse, kan vi avyttra investeringen, utesluta det specifika företaget samt sätta det på vår lista med investeringsrestriktioner.


Använda vår rösträtt på bolagsstämmor

När vi investerar för din räkning har vi möjlighet att rösta på företagens bolagsstämmor. Vi nyttjar denna rätt för att säkerställa att företagen tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och minimerar sin negativa påverkan på samhället. På vår röstningsplattform visar vi hur vi röstar om förslag på bolagsstämmor. Besök plattformen


Riktlinjer för röstning

Våra riktlinjer för röstning styr hur vi röstar om förslag på bolagsstämmor. Den övergripande, vägledande principen för hur vi röstar är att förbättra och skydda dina investeringar. I riktlinjerna beskrivs t.ex. hur vi röstar i finansiella frågor, om ersättningen till styrelsen, kapitalstrukturen och aktieägarnas rättigheter. Det finns också ett antal vägledande principer för hur vi röstar i hållbarhetsfrågor, bland annat 
koldioxidutsläpp, energieffektivitet, jämlik könsfördelning, användning av förnybar energi, biologisk mångfald, vatten och sanitet, arbetstagares rättigheter och mänskliga rättigheter, barnarbete och antikorruption.
 
 
Se våra riktlinjer för röstning
 


Göra skillnad genom samarbete

Vi är medlemmar i ett antal investerarorganisationer och investerarinitiativ. Genom de här medlemskapen strävar vi efter att bidra till utvecklingen av ansvarsfulla investeringar och främja transparens och hållbarhetsstandarder i företag och på finansmarknaderna. 
Genom att samarbeta med andra investerare kan vi påverka företag och bidra ännu mer till positiv förändring. På så sätt kommer dina investeringar att bidra till att sätta ytterligare press på företagen att exempelvis minska sin klimatpåverkan eller respektera de mänskliga rättigheterna.

Vi arbetar med:

 
Carbon Disclosure Project
Organisationen uppmuntrar företag och städer att offentliggöra uppgifter om sin klimatpåverkan, med det primära målet att minska utsläppen av växthusgaser från företag och minska konsekvenserna av klimatförändringarna. Genom att samla in och dela information om utsläpp av växthusgaser och klimatstrategier gör organisationen det möjligt för investerare att minska de klimatrelaterade riskerna hos investeringar. 
Läs mer om organisationen här.

Climate Action 100+
Climate Action 100+ är ett omfattande investerarlett initiativ som involverar företag i dialog kring klimatagendan. Tillsammans med mer än 500 globala investerare för vi en dialog med de företag som har de högsta koloxidutsläppsnivåerna runt om i världen. Syftet med detta är att få dessa företag att minska sin klimatpåverkan i enlighet med klimatmålen i Parisavtalet och förbättra sin rapportering omkoldioxidutsläpp. Organisationen för en dialog med företag inom olje- och gasindustrin, energi- och gruvsektorn, transportsektorn, industriföretag och konsumentsektorn.
Läs om organisationen här.

Montreal Carbon Pledge
Som ett led i vår ambition att stödja den gröna omställningen har Danske Bank undertecknat Montreal Carbon Pledge. Det innebär att vi rapporterar våra ESG-investeringsprodukters koldioxidutsläpp.
Läs mer om initiativet här.

Partnership for Carbon Accounting Financials
Genom Danske Bank Asset Management är vi medlem i Partnership for Carbon Accounting Financials, som är ett globalt partnerskap för finansinstitut. Syftet med samarbetet är att utveckla och implementera en standard för att analysera och rapportera om utsläpp av växthusgaser från investeringar och utlåning.
Läs mer om partnerskapet här.

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar
Vår policy för ansvarsfulla investeringar följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI), en FN-stödd medlemsorganisation som arbetar för att förstå hur ESG-faktorer påverkar investeringar. Organisationen stöder medlemmarna i arbetet med att integrera hållbarhet i deras investeringsaktiviteter och aktiva ägande. Danske Bank har varit medlem i FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) sedan 2010 och vi har undertecknat organisationens sex principer för ansvarsfulla investeringar, som utgör grunden för vårt arbete inom området ansvarsfulla investeringar. Vi rapporterar årligen till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) om våra processer och våra framsteg i genomförandet av de sex principerna i vårt arbete för ansvarsfulla investeringar.
Se FN:s PRI-betyg för Danske Bank Asset Management här (länk till underwebbplatsen policy och rapportering) 
Läs om de sex principerna här.

The institutional Investors Group on Climate Change
The institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) fokuserar på att minska klimatförändringarna. Alliansen har mer än 250 medlemmar och dess uppdrag är att mobilisera kapital för den gröna omställningen och att bidra till att skapa ett robust samhälle som kan hantera klimatförändringarna. Detta uppnås genom samarbete med företag, politiker, investerare och andra intressenter. IIGCC bidrar till att skapa bestämmelser, investeringsrutiner och företagsstrategier som fokuserar på de långsiktiga risker och möjligheter som är förknippade med klimatförändringarna.
Läs mer om IIGCC här.

Sustainability Accounting Standards Board
Vi samarbetar med Sustainability Accounting Standards Board (SASB) för att tillämpa styrelsens kunskap om och kompetenser inom analys av affärskritiska ESG-faktorer. SASB:s ambition är att hjälpa företag att identifiera, hantera och rapportera om de ESG-faktorer som är viktigast för investerarna. Vi uppmuntrar företag att använda SASB:s rapporteringsmetod, eftersom investerarna därigenom får möjlighet att jämföra sina ESG-resultat med varandra. Att kunna göra sådana jämförelser ökar transparensen kring centrala ESG-frågor, vilket stärker investerarnas möjligheter att hantera hållbarhetsrisker och att införliva ESG-kriterier i investeringsbeslut.
Läs mer om SASB här.

Forum för hållbara investeringar
Vi är medlem i de danska, norska, svenska och finska underavdelningarna av Sustainable Investment Forum (SIF). SIF:s uppdrag är att främja kunskap och utbyta erfarenheter om ansvarsfulla investeringar och att bidra med analys och data inom detta område.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures
Vi är medlem i initiativet Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), som utvecklar sätt för företag att rapportera sina klimatrelaterade finansiella risker för investerare, långivare och andra intressenter. Vi anser att TCFD:s rekommendationer hjälper företag att förstå informationsbehoven hos finansföretag så att dessa företag kan bemöta potentiella klimatrelaterade finansiella risker. Samtidigt uppmuntrar initiativet företagen att rapportera om klimatrelaterade frågor som överensstämmer med investerarnas behov. Vi uppmuntrar företagen att rapportera om klimatrelaterade risker i enlighet med TCFD-rekommendationerna. Vi tror att detta kommer att hjälpa företagen att vidta de rätta gröna åtgärderna och skapa framtidssäkra företag.
Läs mer om TCFD här.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.