• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Så minskar du valutarisken

Vid köp av utländska aktier kan valutakursförändringar få ett lika stort genomslag på den totala avkastningen som kursutvecklingen på själva aktierna. Detta är något placerare alltid bör beakta vid placeringar i aktier i utländsk valuta. Men det finns sätt att skydda sig mot allt för stora svängningar.

Under 2017 steg det amerikanska aktieindexet S&P med 22 procent, räknat i lokal valuta. Ingen dålig avkastning, kan tyckas, och de svenska placerare som valt att inkludera amerikanska aktier i portföljen var säkerligen nöjda. Men då den amerikanska dollarn samtidigt försvagades under året så slog detta negativt på värdet av de amerikanska innehaven, uttryckt i svenska kronor. I slutändan stannade avkastningen vid knappt hälften – cirka 10 procent – för de svenska placerare som valt amerikanska aktier.    

Den som vill bredda sina aktieplaceringar geografiskt bör alltså alltid ta risken för valutakursförändringar i beaktande då genomslaget från dessa kan bli betydande. Detta gäller främst för de investerare som placerar relativt kortsiktigt – ett år eller mindre. På längre sikt tenderar nämligen valutakursförändringarna att jämna ut varandra. För på motsvarande sätt så påverkas investeringar i en viss valuta positivt om just den valutan stiger i värde. 

Ett effektivt sätt att minska växelkursrisken är annars att placera i flera valutor. Att samtidigt ha aktier i exempelvis dollar, euro och rupie innebär att förändringarna i valutakurserna förmodligen tar ut varandra. Geografisk riskspridningen minskar ju också den generella risken i en aktieportfölj, vilket stärker förutsättningarna för en högre riskjusterad avkastning. Därför är placeringar i andra valutor faktiskt att rekommendera – valutakursrisken till trots.

Något som också bör påpekas är att valutakursförändringar i sig kan påverka utvecklingen på aktiemarknaden. Fjolårets starka utveckling för amerikanska aktier hade säkerligen, åtminstone till viss del, sin grund i den svagare dollarn. En svagare växelkurs tenderar att stärka exportindustrin i det aktuella landet, i det här fallet USA. Så utan dollarförsvagningen är det inte säkert att den totala avkastningen för svenska placerare hade blivit högre än de 10 procent som blev det verkliga utfallet. 

Nu är utvecklingen på valutamarknaden väldigt vansklig att förutse, varför det är svårt att rekommendera placerare att låta valutakursprognoser påverka placeringsbeslut när det gäller aktier. Bättre då att sprida riskerna på flera valutor och låta bedömningarna av aktiernas kurspotential vara avgörande.

Den vanligaste metoden att skydda sig mot valutakursförändringar är annars att använda valutaterminer och valutaoptioner. Men det är både komplicerat och kostsamt, inte minst för mindre placerare. För den som ändå vill sprida sina risker geografiskt, vilket alltså är att rekommendera, finns möjligheten att placera i globala svenska aktiefonder där förvaltaren genom att använda terminer eliminerar valutarisken.

Disclaimer
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ.

Tala alltid med en rådgivare om du överväger att göra en investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att bära en förlust.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.