• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV - SIF

Alternatives - Offensive Class C d

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: LU1295245614
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

170,77

NAV-kurs 30.04.2024

-0,68%

Avkastning 1 vecka

-0,21%

Avkastning 1 månad

-0,53%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målsättningen för denna alternativa investeringsfond är att skapa långsiktig avkastning genom att investera i alternativa investeringstillgångar. Andelsklassen lämnar årlig utdelning.

Placeringsinriktning

Fonden investerar diversifierat direkt eller indirekt i olika typer av alternativa investeringstillgångar t.ex. i private equity, infrastruktur, alternativa ränteplaceringer, andra fastigheter, samt i vissa likvida tillgångar. Fonden investerar främst i privata investeringar inom OECD-länderna. Avkastningen från fondens investeringar väntas huvudsakligen komma från realisationsvinster och i mindre utsträckning från utdelningar och räntor.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Den förväntade belåningsgraden är 275%.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Rekommendation: Denna alternativa investeringsfond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Alternatives - Offensive Class C d
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Alternatives - Defensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Defensive Class C-sek d hDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class C-sek d hDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
7 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €. plus eventuellt performance fee.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 105,49
Efter 3 årEUR 139,95
Efter 5 årEUR 169,45
Efter 7 årEUR 171,47
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Mikael Deigaard

Titel: Head of Private Equity
Bakgrund: M.Sc. Finance & accounting
Antal års erfarenhet: 12

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättnings- och uttagsavgifterna kan vara betydligt lägre. Kontakta din rådgivare för ytterligare information

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Alternatives - Offensive Class C d

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN LU1295245614
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest SICAV - SIF
  Fondens domicil Luxemburg
  Lämnar utdelning Ja
  Fonden kan lämna utdelning, men det förväntas inte under de första 5 åren från startdatumet.
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut J.P. Morgan
  Valör 100
  Minsta insättning EUR 10,000
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt AIF
  Startdatum 30.11.2016
  Marknadsföringstillstånd ("well-informed investors" (inklusive privata investerare)) Finland, Luxemburg, Norge, Danmark
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Finland, Sverige, Luxemburg, Norge, Danmark
  Klass av Alternatives - Offensive
  Övriga klasser Alternatives - Offensive Class C-sek d h
  Alternatives - Offensive Class W d
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Alternativa & övrigt
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
  Rekommenderad placeringshorisont 7 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 30.04.2024 574,95
  Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 30.04.2024 530,65
  NAV-kurs EUR per 30.04.2024 170,77
 • Risk nyckeltal per 30.04.2024

  Risk nyckeltal per 30.04.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 5,49 11,86 11,12 8,01
  Sharpe Ratio 1,13 1,20 1,03
  Volatilitet 8,27 7,99 6,92
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.