• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV - SIF

Global Cross Asset Volatility Class C-sek h p

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: LU1807292831
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

1.309,29

NAV-kurs 23.04.2024

+0,23%

Avkastning 1 dag

+0,36%

Avkastning 1 månad

+3,95%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målsättningen för denna alternativa investeringsfond är att uppnå investeringstillväxt i alla typer av marknadsförhållanden (absolut avkastning). Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden söker exponering mot volatilitetsriskpremier i aktier, obligationer, kreditmarknaden, valutor och penningmarknadsinstrument över hela världen med fokus på utvecklade marknader. De volatilitetsbaserade strategierna implementeras med hjälp av derivat som optioner, terminer och swappar. Fonden kan även, under kortare perioder, investera direkt eller via UCITS eller UCI i underliggande värdepapper. Fonden kommer investera sina resterande tillgångar i UCITS (även UCITS ETF), UCI, ränteinstrument med hög kreditkvalitet såsom obligationer emitterade av stater och kreditinstitut, penningmarknadsinstrument och/eller kortfristiga ränteplaceringar. Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Den förväntade belåningsgraden är 800% till 1 000% med en maximal hävstångseffekt på 4 000%.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Rekommendation: Denna alternativa investeringsfond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Global Cross Asset Volatility Class C-sek h p
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Alternatives - Defensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Defensive Class C-sek d hDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class C dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class C-sek d hDanske Invest SICAV - SIF
Fixed Income Global Value Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
5 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr. plus eventuellt performance fee.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 114,12
Efter 3 årSEK 119,53
Efter 5 årSEK 134,87
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Jacob Øland Jensen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. in Economics
Antal års erfarenhet: 17

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Utmärkelser

The hedge fund journal CTA and Discretionary Trader Awards 2023

Multi-Asset Volatility Arbitrage
(Hybrid Systematic and Discretionary)
Best Performing Fund over 2, 3 and 4 Years
Danske Invest Global Cross Asset Volatility
(Danske Bank Asset Management)

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Global Cross Asset Volatility Class C-sek h p

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN LU1807292831
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest SICAV - SIF
  Fondens domicil Luxemburg
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut J.P. Morgan
  Valör 1000
  Minsta insättning 10,000 SEK
  Valuta SEK
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt AIF
  Startdatum 15.06.2018
  Bloomberg DISCSHP LX
  Marknadsföringstillstånd ("well-informed investors" (inklusive privata investerare)) Luxemburg, Sverige
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige, Luxemburg
  Klass av Global Cross Asset Volatility
  Övriga klasser Global Cross Asset Volatility Class C p
  Global Cross Asset Volatility Class W p
  Global Cross Asset Volatility Class W-nok h p
  Global Cross Asset Volatility Class W-sek h p
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Alternativa & övrigt
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Det benchmark som används för beräkning av prestationsbaserad avgift är Stockholm Interbank Offered Rate Tomorrow/Next. Fonden förvaltas utan några begränsningar i förhållande till benchmark.
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 23.04.2024 434,21
  Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 23.04.2024 412,85
  NAV-kurs SEK per 23.04.2024 1.309,29
 • Risk nyckeltal per 27.03.2024

  Risk nyckeltal per 27.03.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 14,12 6,13 6,17
  Sharpe Ratio 0,99 1,14
  Volatilitet 4,26 4,36
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.