• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A

ISIN: LU1916065078
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Fondens hållbarhetsöversikt
Hållbarhetsprofilen (Swesif)

32,96

NAV-kurs 22.03.2019

+0,20%

Avkastning 1 dag

+0,39%

Avkastning 1 vecka

+0,39%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning över inflationen (real avkastning) i EUR på 3-5 års sikt. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i obligationer med god kreditvärdighet (investment grade) över hela världen, inklusive emerging markets. Investeringen sker i värdepapper eller via andra fonder. Fonden kan också investera i aktier.

Fonden investerar minst 50% av nettotillgångarna i obligationer (inklusive realränteobligationer och säkerställda obligationer) och andra skuldinstrument samt i penningmarknadsinstrument.

Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet har en flexibel och dynamisk tillgångsallokering (dvs. både strategisk och taktisk tillgångsallokering), som syftar till att utnyttja marknadsförändringar och möjligheter och skydda fonden mot inflation. Allokering av tillgångar och derivatinstrument används också för riskdiversifiering och riskbegränsning.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Vanligtvis är den förväntade hävstångsgraden mellan 100-300% med en maximal förväntad hävstångseffekt på 550%. Hävstångseffekt kan öka effekterna av ogynnsamma marknadsrörelser eller minska effekterna av gynnsamma marknadsrörelser.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Förvaltare

Søren Mose Nielsen

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Economics)
Antal års erfarenhet: 12

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift baseras på föregående års kostnader. Beloppet kan ändra sig från år till år.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Multi Asset Inflation Strategy Class A

Fakta om fonden

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.