• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest Index

Europe Restricted, klass SEK

Hållbara fonder - ISIN: DK0061270295
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Investeringsrestriktioner
Koldioxidavtryck
Sustainalytics "ESG Risk Rating"
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål

121,69

NAV-kurs 28.10.2021

+0,00%

Avkastning idag

+1,87%

Avkastning 1 månad

+20,46%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att skapa en avkastning som åtminstone motsvarar utvecklingen för europeiska aktier. Fonden är ackumulerande. Fonden är en hållbar investering i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning 2019/2088 (SFDR) om hållbarhetsrelaterad information. Fondens hållbarhetsmål är att bidra till övergången till en koldioxidsnål, klimatbeständig och mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi genom minskning av koldioxidutsläpp.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i europeiska aktier och uppnår ett hållbart investeringsmål genom att investera i företag enligt det valda indexet. Indexet uppfyller minimikraven enligt EU:s riktlinjer för ett benchmark mot klimatförändringar.

Investeringsstrategin är passiv, dvs. indexbaserad. Detta innebär att investeringarna är sammansatta för att spegla fondens jämförelseindex. Det kan finnas investeringar som inte ingår i indexet.

Det kan även finnas investeringar i indexet som inte ingår i fonden. Sådana investeringar kan ha uteslutits eftersom de anses ha en väsentlig negativ påverkan på ett hållbarhetsmål. Förutom att sträva efter det hållbara investeringsmålet främjar fonden olika miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom screening, investeringsrestriktioner och aktivt ägande, vilket kan leda till avvikelser från indexet.

Som investerare kan du förvänta dig att avkastningen i stort sett motsvarar utvecklingen i indexet. Avkastningen kommer normalt att vara något lägre än utvecklingen i det valda indexet på grund av avgifterna. Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i valutakurser kan komma att påverka avkastningen.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbara fonder
Fonder med ett hållbart investeringsmål kallas hållbara fonder. Dessa fonder investerar i verksamheter som syftar till att lösa några av de hållbarhetsutmaningar som världen står inför och bidra till ett mer hållbart samhälle. Fondens investeringar kan t ex ha en låg klimatpåverkan, eller investera i aktiviteter för att säkerställa rent dricksvatten, minska energiförbrukningen, öka den biologiska mångfalden, minska föroreningarna eller säkerställa större social jämlikhet. Investeringarna i en hållbar fond har inte heller några större negativa effekter på andra hållbarhetsmål.
 
Hållbara fonder uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn
Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

Europe Restricted, klass SEK
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA dDanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Index, klass SEKDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Förvaltare

Kim Thomsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: FD
Antal års erfarenhet: 35

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.09.2021


Europe Restricted, klass SEK

Fondinnehav per 30.09.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
ASML Holding NV 000000000000003.413,41% Aktier EUR Holland NL0010273215
Roche Holding (genusscheine) 000000000000002.842,84% Aktier CHF Schweiz CH0012032048
Nestle (Regd) 000000000000002.802,80% Aktier CHF Schweiz CH0038863350
Schneider Electric 000000000000002.572,57% Aktier EUR Frankrike FR0000121972
Novartis (Regd) (CHF) 000000000000002.062,06% Aktier CHF Schweiz CH0012005267
Novo Nordisk B 000000000000001.881,88% Aktier DKK Danmark DK0060534915
AstraZeneca Ord (GBP) 000000000000001.811,81% Aktier GBP Storbritannien GB0009895292
Unilever Plc Ord 000000000000001.581,58% Aktier GBP Storbritannien GB00B10RZP78
ABB (Regd) 000000000000001.511,51% Aktier CHF Schweiz CH0012221716
Vestas Wind Systems A/S 000000000000001.431,43% Aktier DKK Danmark DK0061539921

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Europe Restricted, klass SEK

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN DK0061270295
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest Index
  Fondens domicil Danmark
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut Danske Bank A/S
  Valör 100
  Valuta SEK
  Prismetod Swinging Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 24.11.2020
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Sverige
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige
  Klass av Europe Restricted - Accumulating KL
  Övriga klasser Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK
  Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W
  Europe Restricted, klass SEK W
  Europe Restricted, klasse NOK
  Europe Restricted, klasse NOK W
  Europe Restricted, osuuslaji EUR W
  Skattetype Aktieindkomstbeskattet
 • Profil

  Profil

  Profil Indexbaserad
  Typ Aktiefonder
  Investeringsområde Europa
  Jmf-index MSCI Europe Climate Change Index inkl. nettoudbytter målt i SEK
  Rekommenderad placeringshorisont 5 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) DKK per 27.10.2021 5.167,54
  Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 27.10.2021 11,43
  NAV-kurs SEK per 28.10.2021 14:00 121,69
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.