• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class I

Sustainability : - ISIN: LU1857272626
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr

10,16

NAV-kurs 10.10.2019

-0,29%

Avkastning 1 dag

-0,42%

Avkastning 1 månad

+0,00%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning över inflationen (real avkastning) i EUR på 3-5 års sikt. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i obligationer med god kreditvärdighet (investment grade) över hela världen, inklusive emerging markets. Investeringen sker direkt i värdepapper eller indirekt genom derivat eller via andra fonder. Fonden kan också investera i aktier.

Fonden investerar minst 50% av nettotillgångarna i obligationer (inklusive realränteobligationer och säkerställda obligationer) och andra skuldinstrument samt i penningmarknadsinstrument. Nettoexponeringen till aktier ligger typiskt i intervallet 0 till 30 procent av fondens nettoförmögenhet, men kan ligga högre beroende på förvaltarens marknadsförväntningar.

Fonden kan investera i eller vara exponerad mot följande investeringar: UCITS inklusive UCITS ETFer (upp till 100 procent av nettoförmögenheten) och high yield-obligationer (upp till 30 procent av nettoförmögenheten).

Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet har en flexibel och dynamisk tillgångsallokering, som syftar till att utnyttja marknadsförändringar och möjligheter och skydda fonden mot inflation. Allokering av tillgångar och derivatinstrument används också för riskdiversifiering och riskbegränsning.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder med märkningen ”ESG Inside” är att de arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar och avstår från att investera i företag som har betydande intäkter från kol, oljesand, kontroversiella vapen eller tobak.

"ESG Inside" gäller för fonder:
- som arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar
- som ännu inte uppfyller kriterierna för de övriga tre hållbarhetskategorierna eller där de tre kategorierna inte är relevanta

Avkastning

Multi Asset Inflation Strategy Class I
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class SIDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
SRI Global Class SIDanske Invest SICAV
SRI Global Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Förvaltare

Søren Mose Nielsen

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Economics)
Antal års erfarenhet: 13

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.06.2020Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Multi Asset Inflation Strategy Class I

Fondinnehav per 30.06.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Europe Long-Short Equity Factors Class I p 000000000000009.919,91% Fonder EUR Danmark LU1932898353
1,00 NYKREDIT 01E A 2032 000000000000009.609,60% Obligationer DKK Danmark DK0009504672
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000008.368,36% Obligationer DKK Danmark DK0002044635
TII 0 1/8 07/15/26 000000000000006.806,80% Obligationer USD USA US912828S505
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000005.565,56% Obligationer DKK Danmark DK0009397812
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050 000000000000005.195,19% Obligationer DKK Danmark DK0004612454
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I 000000000000004.994,99% Fonder USD Danmark LU1204911488
JGBI 0.1 03/10/26 000000000000004.224,22% Obligationer JPY Japan JP1120211G41
2,0 STADSHYPOTEK AB 01/09-2018/2028 000000000000004.164,16% Obligationer SEK Sverige SE0011062892
1.50% 15NYK01EA40 40 000000000000003.783,78% Obligationer DKK Danmark DK0009513319
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Multi Asset Inflation Strategy Class I

Fakta om fonden

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.