• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest Allocation

Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TI

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: LU2025547840
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

1.067,74

NAV-kurs 07.06.2023

-0,39%

Avkastning 1 dag

+1,53%

Avkastning 1 månad

+4,75%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå värdeökning på medellång sikt, samtidigt som man tillämpar en defensiv till balanserad strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden är en feeder-fond och investerar minst 85 % av nettoförmögenheten i Class X av master-fonden Danske Invest SICAV Global Portfolio Solution - Defensive.

I riskstyrningssyfte får fonden använda sig av derivatinstrument, till exempel för att valutasäkra delar av eller hela innehavet i master-fonden och master-fondens investeringar till SEK.

Master-fonden har exponering, direkt eller via andra fonder och derivatinstrument, mot flera tillgångsklasser såsom aktier och penningmarknadsinstrument över hela världen. Fonden kan ha exponering mot alla kreditkvaliteter, sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader. Fonden siktar mot en volatilitet inom intervallet 4% till 8%.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Via aktiv förvaltning tillämpar förvaltarna en flexibel och dynamisk tillgångsallokering (både ur ett taktiskt och strategiskt perspektiv) vilken syftar till att dra full nytta av marknadsförändringar och -möjligheter.

Master-fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Master-fonden kan investera i kinesiska A-aktier vilket är föremål för kvotbegränsningar och operativa restriktioner. Detta kan leda till ökad juridisk risk och motpartsrisk.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TI
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Index Class I-dkkDanske Invest SICAV
Global Index Class I-eurDanske Invest SICAV
Global Index Class I-nokDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SI dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
3 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 100,35
Efter 3 årSEK 105,44
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Søren Mose Nielsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Economics)
Antal års erfarenhet: 16

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.05.2023

Eftersom denna fond i stor utsträckning använder derivat visar diagrammet ovan allokeringen baserat på nettoexponeringsvärden. Därför kan den ackumulerade summan av värdena vara högre än 100% eller i vissa fall kan värdena vara negativa.

Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TI

Fondinnehav per 28.04.2023

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I 000000000000007.597,59% Fonder EUR Danmark LU1116404168
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h 000000000000006.936,93% Fonder EUR Danmark DK0060788420
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I 000000000000006.786,78% Fonder EUR Danmark LU0249702647
Danske Invest SICAV Global Index Class WI 000000000000005.955,95% Fonder SEK Danmark LU1679000031
Danske Invest Select Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 000000000000005.495,49% Aktier EUR Danmark DK0060518397
US TREASURY N/B 0.25% 15.06.2023 000000000000004.264,26% Obligationer USD USA US912828ZU76
US TREASURY N/B 0.125% 15.09.2023 000000000000004.264,26% Obligationer USD USA US91282CAK71
US TREASURY N/B 0.125% 15.12.2023 000000000000004.114,11% Obligationer USD USA US91282CBA80
US TREASURY N/B 0.25% 15.03.2024 000000000000004.044,04% Obligationer USD USA US91282CBR16
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h 000000000000003.763,76% Fonder EUR Danmark DK0060791994
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TI

Fakta om fonden

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.