• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest Allocation

Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TI

ESG-fonder - ISIN: LU2025548061
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål

1.204,57

NAV-kurs 24.01.2022

-2,13%

Avkastning 1 dag

-7,39%

Avkastning 1 månad

-8,38%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå långsiktig värdeökning, samtidigt som man tillämpar en opportunistisk strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden är en feeder-fond och investerar minst 85 % av nettoförmögenheten i Class X av master-fonden Danske Invest SICAV Global Portfolio Solution - Equities.

I riskstyrningssyfte får fonden använda sig av derivatinstrument, till exempel för att valutasäkra delar av eller hela innehavet i master-fonden och master-fondens investeringar till SEK.

Master-fonden har exponering, direkt eller via andra fonder, mot flera tillgångsklasser såsom aktier, obligationer och penningmarknadsinstrument över hela världen. Nettoexponeringen mot aktier varierar vanligtvis mellan 90 % och 100 % av master-fondens nettotillgångar men kan vara högre eller lägre beroende på fondförvaltarens bedömning av marknadsutsikterna. Master-fonden kan ha exponering mot alla kreditkvaliteter, sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Via aktiv förvaltning tillämpar förvaltarna en flexibel och dynamisk tillgångsallokering (både ur ett taktiskt och strategiskt perspektiv) vilken syftar till att dra full nytta av marknadsförändringar och -möjligheter.
Master-fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Master-fonden kan investera i kinesiska A-aktier vilket är föremål för kvotbegränsningar och operativa restriktioner. Detta kan leda till ökad juridisk risk och motpartsrisk.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

ESG-fonder (artikel 8)
Fonder som främjar miljömässiga (E) och/eller sociala (S) faktorer och säkerställer god bolagsstyrning (G) kallas ESG-fonder hos Danske Invest. Dessa fonder främjar E/S-egenskaper genom screening, restriktioner, investeringsanalys och aktivt ägande, men de har inte hållbara investeringar som mål. Fonderna integrerar ESG genom att systematiskt identifiera och fokusera på hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen.

ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Avkastning

Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TI
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SI dDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
2 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 129,28
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ.
Visa beräknar

Förvaltare

Søren Mose Nielsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Economics)
Antal års erfarenhet: 15

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.12.2021

Eftersom denna fond i stor utsträckning använder derivat visar diagrammet ovan allokeringen baserat på nettoexponeringsvärden. Därför kan den ackumulerade summan av värdena vara högre än 100% eller i vissa fall kan värdena vara negativa.

Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TI

Fondinnehav per 30.11.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000019.0619,06% Fonder DKK Danmark DK0060608628
Danske Invest Index Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000018.9818,98% Fonder DKK Danmark DK0060607737
Danske Invest Select Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 000000000000018.9118,91% Aktier EUR Danmark DK0060518397
Danske Invest Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000006.186,18% Fonder DKK Danmark DK0060789071
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000005.825,82% Fonder DKK Danmark DK0060608032
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000004.834,83% Fonder DKK Danmark DK0060791804
Danske Invest Index Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000003.363,36% Fonder DKK Danmark DK0060607570
Danske Invest Index Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000002.882,88% Fonder DKK Danmark DK0061077104
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000002.882,88% Fonder DKK Danmark DK0060608545
Danske Invest Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 000000000000002.212,21% Fonder DKK Danmark DK0016290265
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TI

Fakta om fonden

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.