• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Attraktiv avkastning i en lågräntemiljö

Nordiska företagsobligationer kan vara en intressant investeringsmöjlighet för att få en rimlig avkastning i den lågräntemiljö vi har idag.

Andreas Dankel är chefsportföljförvaltare för fonden Danske Invest Nordiska Företagsobligationer, klass SEK.

Många statsobligationer har negativa räntor just nu och det har ökat investerarnas intresse för andra typer av obligationer med högre räntor. Nordiska företagsobligationer är ett alternativ. Obligationerna utfärdas av företag med kapitalbehov och som investerare är du alltså med och lånar ut pengar till ett företag och får löpande ränteutbetalningar som kompensation för detta.
 
Andreas Dankel är chefsportföljförvaltare för fonden Danske Invest Nordiska Företagsobligationer, klass SEK som hittills i år har gett en avkastning på 2,67 procent efter avgifter. Historisk avkastning är dock ingen garanti för framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ.

Här berättar han om investeringar i fonden och arbetet med att välja ut de mest attraktiva nordiska företagsobligationerna:
 
Vilken är den aktuella räntan på obligationerna i fonden?
"Obligationerna har en effektiv ränta på drygt tre procent. Som en jämförelse ger svenska statsobligationer med liknande löptider för närvarande en negativ avkastning, så i den lågräntemiljö vi har just nu, anser vi att fonden har en attraktiv avkastning."
 
Förutom den löpande ränteutbetalningen kan obligationerna också stiga i värde om den allmänna räntenivån sjunker. Omvänt kan obligationerna givetvis falla i värde om räntorna stiger. Den totala avkastningen investeraren får från obligationerna är alltså summan av de löpande ränteutbetalningarna och eventuella kursvinster/kursförluster på obligationerna.
 
Hur mycket betyder ränteutvecklingen för avkastningen?
Det är viktigt för oss att våra andelsägare inte drabbas av stora förluster om räntorna stiger. Det är därför som obligationerna i fonden har en kort löptid, vilket innebär att obligationerna inte faller så mycket i värde om räntorna stiger. I gengäld stiger de inte så mycket i värde om räntorna faller. Räntekänsligheten för obligationer mäts med något som kallas "duration" och den här fonden har en duration på 1,5. och det innebär en låg räntekänslighet.
 
Vad tror du kommer att hända med räntorna under de närmaste åren?
"Vi räknar med stigande räntor under de närmaste åren."
 
Varför ger obligationerna i fonden en överavkastning på mer än 3 procentenheter jämfört med svenska statsobligationer?
"Generellt sett har företagsobligationer en högre risk än svenska statsobligationer och det återspeglas givetvis i den avkastning man får som investerare. Jag vill också peka på tre andra faktorer som bidrar till en högre avkastning:
 
1. De flesta av våra obligationer är s.k. investment grade, dvs. obligationer med hög kreditvärdighet. Vi har dock en mindre andel s.k. high yield-obligationer med lägre kreditvärdighet och högre ränta.
 
2. Vi har också företagsobligationer från företag som inte har något officiellt kreditbetyg från något av de erkända kreditvärderingsinstituten och de här företagen kompenserar detta genom att ge en något högre ränta.
 
3. Till sist så har vi investeringar i s.k. junior debt (oprioriterade skulder) som kan ge högre avkastning.  De här skulderna har lägre prioritet än s.k. senior debt (prioriterade skulder).  Om ett företag går i konkurs, får emittenter av senior debt betalt före emittenter av junior debt, medan aktieägarna står sist i kön."
 
Vilka branscher anser du vara intressantast just nu?
"Just nu är vi särskilt positiva till finanssektorn och fastighetssektorn.
 
Sedan finanskrisen har fokus ökat på regleringar av finanssektorn och i dag anser vi att de nordiska bankerna är bland de mest stabila i Europa.  Om vi jämför med många andra delar av Europa, har de nordiska bankerna bland annat mycket mindre problem med osäkra lån.
 
Även den nordiska fastighetssektorn ser intressant ut om man fokuserar på de företag som har fastigheter i tillväxtområden.  Inom fastighetssektorn har vi också gynnats av de positiva effekter som det innebär när företag får ett offentligt kreditbetyg från något av de stora kreditvärderingsföretagen. Det minskar riskpremien för investerarna vilket leder till att obligationspriserna stiger."
 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.