• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Kinesisk tillväxt sätter fokus på råvaruindustrin

Inflationen i Kina sjunker och skapar utrymme för fortsatt hög tillväxt i Mittens rike. Det här sätter råvaruindustrin och dess underleverantörer i en gynnsam position. Metso är en av dem.

Den kinesiska tillväxthistorien är också en historia om ständigt ökad efterfrågan på råvaror, och eftersom råvaror är en begränsad resurs kan fortsatt tillväxt i den kinesiska ekonomin innebära goda utsikter för de företag som på ett eller annat sätt är delaktiga i råvaruindustrin.
 
Ett av de företag som drar stor nytta av efterfrågan på råvaror är finska Metso, som bland annat ingår i portföljen för Danske Invest Europe High Dividend. Metso är ett internationellt industriföretag som tillverkar utrustning till bland annat gruvindustrin samt olje- och gasindustrin. Företaget har även en betydande serviceverksamhet som tillhandahåller servicekontrakt på utrustningen. Företaget har cirka 29 000 anställda och omsatte under år 2010 5,6 miljarder euro.
 
Metso står sig starkt på lång sikt
Enligt portföljchef Peter Nielsen från Danske Capital, som ansvarar för investeringarna på avdelningen Europe High Dividend, är Metso ett företag som står sig starkt.
 
”Företaget klarar sig utmärkt trots att det är ett cykliskt företag där resultatet svänger med konjunkturerna. De globala trenderna stödjer företagets långsiktiga utveckling, och framtiden ser ljus ut”, berättar Peter Nielsen. Han understryker dock att företaget på kort sikt kan förväntas få en viss minskad orderingång som ett resultat av den tillväxtavmattning vi ser just nu till följd av krisen i Eurozonen.
 
Just priserna och efterfrågan på råvaror hänger idag olösligt samman med den ekonomiska utvecklingen i Kina. Den stigande välfärden i Kina ger ökad efterfrågan på just råvaror, allt eftersom fler och fler kineser vill ha diskmaskin och bil. Dessutom krävs råvaror för utbyggnad av infrastrukturen i landet. Koppar- och metallpriserna hänger generellt sett nära samman med den starka efterfrågan från Kina. Företag i råvaruindustrin gynnas med andra ord starkt av fortsatt kinesisk tillväxt.
 
Kina har stramats upp
Enligt chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen från Danske Invest är utsikterna för Kina på medellång sikt relativt goda:
 
”Kina har upplevt starkt tillväxt under de senaste åren, med en genomsnittlig tillväxt på 10 % om året. År 2008 utsattes landet dock för en chock utifrån i form av finanskrisen i väst. Det hela sammanföll med att myndigheterna tidigare under året hade genomfört en betydande åtstramning av den ekonomiska politiken för att minska risken för stigande inflation. När den globala recessionen var ett faktum öppnade myndigheterna slussarna och tillväxten i Kina tilltog mycket kraftigt, pådriven av investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande. Det här satte ny press på inflationen, och bostadspriserna sköt i höjden. För att undvika överhettning tvingades myndigheterna återigen att strama åt den ekonomiska politiken. De här åtgärderna tycks nu börja bära frukt i form av sjunkande inflation och stabila bostadspriser. Myndigheterna får dock se upp med alltför stora politiska eftergifter, eftersom det riskerar att leda till förnyad inflation. För man däremot en förnuftig ekonomisk politik kan vi förvänta oss en tillväxt på 7–8 % i Kina under de kommande åren, förklarar Bo Bejstrup Christensen.
 
Han understryker dock att det fortfarande råder osäkerhet kring den kinesiska tillväxten, och att en potentiell djup recession i Europa skulle drabba Kina på exportområdet och sätta tillväxten under press.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.