• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Nya EU-regler ska göra det lättare att jämföra hållbara investeringar

Är det viktigt för dig att dina investeringar stöder en hållbar utveckling? Då kan du glädja dig över att det nu blir lättare att investera ansvarsfullt.

Om det finns ett ord som för närvarande upprepas i alla branscher i Europa så måste det vara ordet "hållbarhet". Växande konsumentkrav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande är en av de snabbast växande trenderna under 2000-talet. Det gäller oavsett om det är handlar om miljövänligare matvanor, miljöbilar eller om produkter som tillverkas på ett etiskt korrekt sätt. Samma sak gäller inom finanssektorn. Som fondsparare kan du göra skillnad när du investerar ditt kapitalbäde genom att välja bort problematiska investeringar eller aktivt välja fonder som ska bidra till att förbättra världen.

Utmaningen hittills har varit att den finansiella sektorn i EU inte har haft en gemensam standard för hur och när en investeringsprodukt kan kallas grön, hållbar, ansvarsfull etc. Istället har det till viss del varit upp till de enskilda fondbolagen att kategorisera produktutbudet i förhållande till graden av hållbarhet och begreppet ESG som står för ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
 

Transparens i hela Europa

För att göra det lättare att välja mellan våra fonder utifrån aspekterna miljö, socialt ansvareller  bolagsstyrning, introducerade vi på Danske Invest vår egen kategorisering under namnet "ESG-Inside" i början av 2020. Detta förändras nu på grund av det nya EU-regelverket som delar in investeringar i olika kategorier som gäller alla EU-länder. Syftet är bland annat att öka intresset för investeringsprodukter med ESG-inslag och skapa större transparens så att bolag som erbjuder investeringsprodukter inte längre kan marknadsföra sig mer hållbart än vad de i verkligheten är.

De nya reglerna innebär bland annat att finanssektorn i EU inte längre kan sälja sina investeringsprodukter som hållbara om de inte uppfyller vissa krav i lagstiftningen. Detta gäller bl.a. för fonder och därmed också för Danske Invest. Konkret betyder det att det blir lättare för dig som investerare att veta när en investeringsprodukt bidrar till en hållbar utveckling eller uppfyller kriterierna för att vara en ESG-investering.
 

Danske Invests fonder är indelade i kategorier

Som investerare i Danske Invests betyder det att dina fonder är indelade i olika kategorier.

Vissa av Danske Invests fonder täcks inte av några av dessa villkor. Detta betyder dock inte att de kan investera som de vill och inte ta ansvar för en hållbar utveckling.  Gemensamt för Danske Invests alla fonder är att de är måste uppfylla Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Detta innebär bland annat att alla våra fonder avstår från att investera i företag som får sina intäkter från tjärsand och termisk kol, tobak eller kontroversiella vapen enligt fastställda kriterier. Vi är dessutom aktiva ägare vilket innebär att vi kan påverka våra portföljbolags verksamhet.

Nästa nivå i Danske Invests fondutbud kallas ESG-fonder. Det är fonder som, förutom att inkludera hållbarhetsrisker i investeringsprocessen, också fokuserar på att främja miljö och/eller socialt ansvar samt bra bolagsstyrning (ESG). Dessa fonder gör detta genom att bland annat investera i företag som fokuserar på klimataspekter, arbetsvillkor, mångfald eller antikorruption.
De fonder som har den största graden av hållbarhet kommer Danske Invest att kalla "hållbara fonder". Detta är fonder som förutom att inkludera hållbarhetsrisker i investeringsprocessen, också fokuserar på hållbara investeringar som arbetar målmedvetet med utmaningar för en hållbar omställning.
 

Ambitionen är att vara ledande i Norden

För närvarande har Danske Invest inga investeringsprodukter som kategoriseras som hållbara fonder enligt de strängare kraven för investeringsprocessen och rapporteringen enligt EU-förordningen om hållbarhetsrelaterad information inom finanssektorn. Vi har dock ambitionen att fonderna Danske Invest SICAV Global Sustainable Future och Danske Invest SICAV Euro Sustainable High-Yield Obligationer under 2021 kommer att kategoriseras som hållbara fonder i enlighet med EU-förordningen. Under den närmaste tiden kommer vi analysera och utvärdera dessa krav så att det kan säkerställas och dokumenteras att de två fonderna uppfyller kriterierna för den strängaste kategorin i enlighet med EU-förordningen.

Samtidigt är det viktigt att poängtera att sättet på vilket Danske Invest SICAV Sustainable Future och Danske Invest SICAV Euro Sustainable High-Yield Obligationer investerar, fortfarande är detsamma som när vi lanserade fonderna. Danske Invest SICAV Sustainable Future fortsätter att vara en koncentrerad aktiefond vars strategi är att investera i företag som stöder ett antal av FN:s 17 hållbarhetsmål. På samma sätt fortsätter Danske Invest Euro Sustainable High-Yield Obligationer att hitta företagsobligationer som har en hållbar agenda.
 

Vad betyder det här för dig som investerar i Danske Invests fonder?

Om du har investerat i någon av Danske Invests fonder får det inga direkta konsekvenser för dig som investerare. Om du har investerat via Danske Bank kommer vi att kontakta dig direkt.
På fondens webbplats och i listorna över Danske Invests fonder, kan du se vilken kategori de olika fonderna ingår i. Om du har frågor eller är osäker på något, rekommenderar vi alltid att du pratar med din rådgivare. 
 
Detta innehåll är endast framtaget i informationssyfte och ska inte ses som investeringsrådgivning. Var alltid medveten om att historisk avkastning och prognoser för framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning och att avkastningen kan bli negativ. Rådgör alltid med professionella rådgivare om juridiska, skattemässiga, ekonomiska och andra aspekter som kan vara relevanta för att bedöma lämpligheten i en investering.

 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.