• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Ökat hållbarhetsfokus i två fonder

Som ett led i Danske Invests engagemang för hållbara investeringar har vi nyligen ökat fokus på ESG faktorer i två av våra fonder samt stärkt processen för dialog med portföljbolagen.

På Danske Invest har vi en helhetssyn på våra investeringar. Det betyder att vi vid sidan av ekonomiska faktorer även tar hänsyn till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning genom hela investeringsprocessen. Detta är en del av vårt förvaltningsuppdrag och viktigt för att vi ska kunna ge våra investerare en konkurrenskraftig avkastning på lång sikt. ESG (”Environment, Social och Governance”) är ett centralt begrep inom hållbara investeringar och omfattar en rad aspekter inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Nyligen har vi stärkt vårt fokus på ESG och vår dialog med bolagen i två av våra svenska fonder, Sverige Kort Ränta och Sverige Småbolag samt infört investeringsrestriktioner för vissa sektorer. Fonderna har sedan tidigare tagit hänsyn till ESG-aspekter, särskilda restriktioner och proaktivt engagemang, men nu återspeglas detta även i fondprospekten och fondernas strategier.

Det betyder att fondförvaltarna vid sidan av ekonomiska nyckeltal även analyserar bolagens agerande på områden som exempelvis miljö- och klimatfrågor, arbetsmiljö och bolagsstyrning. Utifrån en helhetsanalys väljer vi ut bolag som har starka ekonomiska resultat och vars verksamhet genomsyras av hänsyn till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning eller som har goda förutsättningar att förbättras inom dessa områden.

Genom att integrera ESG-aspekter i investeringsprocessen kan vi

 • få bättre inblick i hur företag hanterar risker och möjligheter relaterade till miljö, sociala samt bolagsstyrningsfrågor
 • fatta bättre underbyggda investeringsbeslut som grundar sig på en helhetsbedömning
 • föra en dialog med portföljbolagen om viktiga ESG-frågor.

”Att vid sidan av ekonomiska faktorer även ta hänsyn till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning i investeringsprocessen ingår i vårt uppdrag att värna våra kunders investeringar och få deras kapital att växa. För att kunna bedöma företags tillväxtpotential är det viktigt att veta hur de hanterar risker och möjligheter på dessa områden. Ett tydligare fokus på ESG-frågor bidrar också till vår ambition att verka för hållbarhet i samhället generellt”, säger Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment.

Proaktiv dialog främjar hållbarhet
Tillsammans med hänsyn till ESG är även dialogen med företagen ett viktigt verktyg för att påverka dem i en hållbar riktning och framtidssäkra våra investeringar. Våra portföljförvaltare och ESG-experter för en strukturerad och proaktiv dialog med bolagen för att få inblick i risker och möjligheter som rör dessa frågor samt bidra med förslag som kan främja en hållbar tillväxt. Fokus ligger på väsentliga ekonomiska och ESG-relaterade frågor som sannolikt kan möjliggöra långsiktig avkastning på en hållbar grund.

”Som investerare har vi möjlighet att föra upp hållbarhetsfrågor på dagordningen och sporra företagen att gå åt rätt håll. Genom att bidra med nya insikter och lösningar kan vi i samarbete med företagen spela en viktig roll för att staka ut kursen mot en hållbar och ansvarsfull tillväxt”, säger Ulrika Hasselgren.

Investeringsrestriktioner
Fonderna kommer även i fortsättningen att omfattas av investeringsrestriktioner som rör kol, oljesand och kontroversiella vapen som landminor, klusterbomber, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Fonderna kommer inte heller att placera i företag som får merparten av sina intäkter från sektorer så som alkohol (mer än 5 % av intäkterna), tobak (mer än 5 % av intäkterna) eller pornografi (mer än 1 % av intäkterna).

Läs mer här

Om fonderna
Sverige Småbolag placerar huvudsakligen i svenska aktier och har tyngdpunkten på små och medelstora företag. Sverige Kort Ränta placerar huvudsakligen i svenska obligationer med korta löptider samt i penningmarknadsinstrument.

Disclaimer
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ.

Tala alltid med en rådgivare om du överväger att göra en investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att bära en förlust.

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.