• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Utdelning i våra fonder

Med anledning av den ändrade skattelagstiftning för svenska fonder, som infördes 2012, är svenska fonder inte länge skattesubjekt och behöver därför inte lämna utdelning till andelsägarna.

Med anledning av den ändrade skattelagstiftning för svenska fonder som infördes 2012, är svenska fonder inte länge skattesubjekt och behöver därför inte lämna utdelning till andelsägarna. Därför kommer det från och med 2013 inte lämnas någon utdelning i våra existerande Sverige-registrerade fonder. Istället kommer den avkastning som tidigare år har delats ut, att återinvesteras i våra fonder och på detta sätt komma andelsägarna till godo.

Då vissa andelsägare emellertid har ett intresse av att också fortsättningsvis kunna investera i utdelande fonder, har Danske Invest valt att tillföra en ny utdelande andelsklass i ett antal av bolagets förvaltade fonder. Utdelning kommer därmed att ske under 2013 för den utdelande andelsklassen i nedanstående fonder.

 • Danske Invest Horisont Ränta
 • Danske Invest Horisont Försiktig
 • Danske Invest Horisont Balanserad
 • Danske Invest Horisont Offensiv
 • Danske Invest Horisont Aktie
 • Danske Invest SRI Global
 • Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning
 • Danske Invest Sverige Likviditet
 • Danske Invest Sverige
 • Danske Invest Sverige Obligation

Om en redan existerande andelsägare önskar utdelning i någon av ovanstående fonder måste denne med andra ord byta till den nya utdelande andelsklassen. Notera att ett sådant fondbyte kan medföra eventuell reavinstskatt.

Bakgrund: Den nya skattelagstiftningen
Den 23 november 2011 fattade riksdagen beslut om att skattskyldigheten för investeringsfonder tas bort och ersätts av en schablonskatt för den som äger andelar i en fond, svensk eller utländsk.

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången vid 2013 års taxering. Den nya fondskatten gäller endast för direktägande i fonder och inte för fondsparande som omfattas av avkastningsskatt såsom kapitalförsäkring, pensionssparande och investeringssparkonto. Schablonintäkten är 0,4 procent av kapitalunderlaget, vilket utgörs av värdet vid ingången av kalenderåret på de fondandelar som vid denna tidpunkt ägs av den skattskyldige. Fysiska personer tar upp schablonintäkten i inkomstlaget kapital, vilket innebär att skatten blir 0,12 procent (0,4 procent x 30 procent). Detta innebär att skatten blir 120 kr för en person med 100 000 placerade i fonder 1 januari 2012. Juridiska personer tar istället upp intäkten i inkomstslaget näringsverksamhet.

Skatten ska betalas av:

 • Privatpersoner bosatta i Sverige,
 • Svenska dödsbon,
 • Svenska aktiebolag,
 • Svenska stiftelser och föreningar som inte är skattebefriade,
 • Utländska juridiska personer med fast driftställe i Sverige.

Skatten behöver inte betalas av:

 • Privatpersoner bosatta i Sverige som har sparande i kapital-/pensionsföräkring eller på investeringssparkonto,
 • Skattebefriade svenska stiftelser och ideella föreningar,
 • Kommuner, landsting och staten,
 • Svenska aktiebolag som har fonderna som lager i en, värdepappersrörelseverksamhet, t ex banker.


 

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.