• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Danske Invest PCC Limited

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class

ESG-fonder - ISIN: GG00BM7S1D05
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Kompletterande information
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

1.286,21

NAV-kurs 10.08.2022

-0,49%

Avkastning 1 dag

+0,50%

Avkastning 1 månad

-17,19%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet är att skapa en absolut avkastning. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Den alternativa investeringsfonden investerar primärt i långa och korta obligationspositioner samt andra räntebärande värdepapper som är upptagna på eller handlas via en erkänd marknad och som emitteras av kreditinstitut och regeringar i ett OECD-land.

Den alternativa investeringsfonden använder i hög grad derivatinstrument och olika hävstångsmetoder för att öka eller skydda portföljen.

Bruttoexponeringen är maximerad till 150 gånger förmögenhetens värde.

Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att det kan förekomma markanta avvikelser i avkastningen i förhållande till den alternativa investeringsfondens målsättning.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invest PCC Limiteds policy för ansvarsfulla investeringar.

Köp av fondandelar är endast möjligt för investerare med ett förvaltningsavtal med Danske Bank eller annan distributör enligt Supplemental Scheme Particulars.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna alternativa investeringsfond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

ESG-fonder (artikel 8)
Fonder som främjar miljömässiga (E) och/eller sociala (S) faktorer och säkerställer god bolagsstyrning (G) kallas ESG-fonder hos Danske Invest. Dessa fonder främjar E/S-egenskaper genom screening, restriktioner, investeringsanalys och aktivt ägande, men de har inte hållbara investeringar som mål. Fonderna integrerar ESG genom att systematiskt identifiera och fokusera på hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen.

ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Avkastning

Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Fixed Income Global Value Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Cross Asset Volatility Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
7 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr. plus eventuellt performance fee.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 82,59
Efter 3 årSEK 96,83
Efter 5 årSEK 103,90
Efter 7 årSEK 121,87
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Michael Petry

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: HD (Finansiering)
Antal års erfarenhet: 27

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Utmärkelser

Best Nordic Fixed Income Hedge Fund 2017

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN GG00BM7S1D05
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest PCC Limited
  Fondens domicil Guernsey
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut Royal Bank of Canada (Channel Islands) Limited – Guernsey Branch
  Minsta insättning SEK 10,000
  Valuta SEK
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt AIF
  Startdatum 18.12.2014
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Danmark, Sverige
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Danmark, United Kingdom, Guernsey
  Klass av Danske Invest Hedge Fixed Income Relative Value Fund
  Övriga klasser Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, SEK Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, USD Sub-Class
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Alternativa & övrigt
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Det benchmark som används som hurdle rate för beräkning av prestationsbaserad avgift är Stockholm Interbank Offered Rate Tomorrow/Next. Den alternativa investeringsfonden förvaltas utan några begränsningar i förhållande till benchmark.
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) DKK per 09.08.2022 3.026,10
  Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 10.08.2022 879,06
  NAV-kurs SEK per 10.08.2022 1.286,21
 • Risk nyckeltal per 29.07.2022

  Risk nyckeltal per 29.07.2022

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % -17,41 -1,07 0,77 2,87
  Sharpe Ratio -0,12 0,12 0,46
  Volatilitet 9,29 7,39 6,63
  Tracking Error
  Information Ratio
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.