• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-fredag 8.00-17.00
  Lördag-söndag 10.00-16.00

  Se särskilda öppettider

DelClose

Bolag som producerar och utvinner fossila bränslen utesluts från indexfonder med hållbart investeringsmål

Danske Invest har beslutat att ta bort investeringar i bolag som utvinner eller producerar fossila bränslen från sex indexfonder med ett hållbart investeringsmål.

Beslutet gäller från och med den 17 mars 2022. Uteslutningen följer den nivå som är satt i vår policy, där alla företag med mer än 5 procent av omsättningen relaterad till fossila bränslen exkluderas.

”Vi utvecklar och anpassar våra produkter löpande för att på bäst sätt möta våra kunders förväntningar. Därför har vi valt att ta bort bolag som producerar och utvinner fossila bränslen från sex indexfonder som har ett hållbart investeringsmål. Syftet är att ytterligare minska de globala koldioxidutsläppen”, säger Robert Mikkelstrup, VD för Danske Invest.
 

Vad är fossila bränslen?

 
Definition Aktivitet Tröskel
Fossilt bränsle är någon klass av kolvätehaltiga material av biologiskt ursprung som förekommer i jordskorpan och som kan användas som energikälla. Fossila bränslen inkluderar kol, petroleum, naturgas, oljeskiffer, bitumener, tjärsand och tunga oljor. Utforskning

Produktion

Raffinering

Transport

Lagring

Energiutrustning och -tjänster
5 procent av intäkterna

I juli 2021 ändrade Danske Invest sex indexfonder så att de fick ett nytt referensindex där målet är att uppnå lägre koldioxidutsläpp än de breda indexen. Referensindexen följer EU:s riktmärke för klimatomställning (Climate Transition Benchmark, CTB). Själva ändringen innebar att fonderna fick ett hållbart investeringsmål i form av reducerade koldioxidutsläpp.

Referensindexet är baserat på målen i Parisavtalet. Fonder som följer indexet ska leverera en årlig minskning av koldioxidutsläpp med 7 procent . Om ett företag i fondportföljen inte uppfyller kriterierna för indexet minskas vikten i indexet och företaget kan så småningom fasas ut.

”Vi menar fortsatt att vi som investerare kan spela en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi kan bidra till att sätta press på företagen att gå i en mer hållbar riktning. Samtidigt innebär det att vi måste acceptera en övergångsfas”, säger Robert Mikkelstrup.


Vad innebär det för dig som investerare?

Den faktiska justeringen av fondernas portföljer påbörjas den 17 mars 2022. Andelen bolag som utvinner eller producerar fossila bränslen utgör en mycket liten del av fondernas portföljer, så vi förväntar oss inte att ändringen kommer att innebära ökade kostnader. Fondens riskprofil kommer fortsatt att vara densamma.
 

Ryska aktier då?

På grund av nedstängningen på den ryska aktiemarknaden är det för närvarande inte möjligt att sälja andelen ryska bolag som utvinner eller producerar fossila bränslen. De finns i fonderna Danske Invest Index Global AC och Danske Invest Index Global Emerging Markets, men den totala vikten är bara 0,1 procent. Företagen kommer därmed att ingå i de två fonderna tills handel med ryska aktier är möjlig igen.
 

Samtliga andelsklasser i nedan fonder påverkas.

NAMN ISIN
Europe Restricted, klass SEK DK0061270295
Europe Restricted, klass SEK W DK0060608974
Global AC Restricted, klass SEK W DK0060609196
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK DK0061270451
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W DK0060609352
Japan Restricted, klass SEK W DK0060609519
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK W DK0060609865
USA Restricted, klass SEK DK0061270964
USA Restricted, klass SEK W DK0060610285


Denna publikation har tagits fram som markandsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.

Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ.

Se till att konsultera dina specialistrådgivare vad avser legala, skattemässiga, finansiella och andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för dig.

Före ett investeringsbeslut bör ni ta del av prospekt och informationsblad. Prospektet och informationsbladet för fonden samt information om klagomålshantering (investerarrättigheter)kan erhållas på svenska på danskeinvest.se. 

Danske Invest Management A/S kan besluta att avsluta de arrangemang som vidtagits för att marknadsföra sina fonder.

För ytterligare information om fondens hållbarhetsegenskaper, se danskeinvest.se. 

Abonnera på nyheter

Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.