• Hitta kontor eller uttagsautomat
  Sök
 • Telefonnummer

  0752-48 45 42

  • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

  Måndag-torsdag 8.00-21.00
  Fredag 8.00-18.00
  Lördag 8.30-18.00
  Söndag 10.00-21.00

  Se särskilda öppettider

Del

Ulric Grönvall summerar rapportsäsongen Q1 2012

Vår förvaltare Ulric Grönvall summerar och kommenterar den nu avslutade rapportsäsongen.

Totalt sett gav rapporterna för det första kvartalet lite varierande budskap. I kölvattnet av den konjunkturoro vi haft på grund av avmattningstendenser i Kina och skuldkrisen i Sydeuropa, får nog rapporterna totalt sett anses som fullt godkända. Intressant att notera är att de mer konjunkturkänsliga bolagen, som Industri, Kapitalvaror och Bank klarade sig bäst, medan lite mer defensiva sektorer som Telekomoperatörer och Hälsovård hade det lite tyngre.

Samtliga fyra storbanker redovisade resultat som var bättre än vad marknaden förväntat sig. Totalt sett var intäkterna högre, kostnadsutvecklingen stabil och kreditförlusterna något lägre än förväntat. Det fanns en viss spridning mellan var i bankernas intäktsrader överraskningen kom, men då det i viss mån är kommunicerande kärl ska man nog inte dra för långtgående slutsatser om ”kvalitetsskillnader” i resultaten.

InomIndustrisektorn varierade resultaten lite mer, stora positiva överraskningar från till exempel Sandvik och Trelleborg kompletterades med besvikelser från bland annat ABB. Dessa bolag är i hög utsträckning globala och vilken geografisk exponering man har spelar förstås stor roll, då Kina växer med över 8%, USA med 2%  och delar av Europa är i recession. Vilka undersektorer man är exponerade mot har också stor betydelse. Generellt sett kan dock sägas att prognoserna för resten av året antingen låg kvar eller höjdes och marknaden tolkade de flesta rapporterna positivt.

På den negativa sidan återfanns Telekomoperatörerna, som samtliga tre redovisade något lägre resultat än förväntat och i en bransch där priserna ser ut att vara på väg neråt visade det sig svårt att hålla uppe marginalerna.

Vissa av aktierna, som till exempel Sandvik, SSAB, Swedbank och Trelleborg, steg kraftigt på sina rapporter och då ställer man sig ofta frågan om de positiva nyheterna nu är fullt prissatta. I dessa fall tycker vi det finns mer att hämta kursmässigt. Sandvik och Trelleborg har nyligen genomgått omstruktureringar för att förbättra lönsamheten och vi tror  att det kommer ta flera kvartal innan detta fått fullt genomslag i resultat och värdering. I SSABs fall är värderingen fortfarande på historiskt väldigt låga nivåer, så vi ser fortsatt potential även här. Swedbanks situation är väldigt god, då bolaget har en väldigt stark balansräkning och därmed en gynnsam situation när man ska finansiera sig.

Än mer intressant är kanske de bolag som kommit med starka rapporter, men där aktierna inte reagerat. Inom denna kategori hittar vi bland annat Boliden, Husqvarna, Oriflame, Volvo och SEB. Generellt sett har vi ökat vår exponering mot dessa aktier efter rapporterna. Gemensamt för dessa bolag är att resultatet överraskade positivt, men att man i vissa fall hängt upp sig på att kvaliteten var tveksam.

I Husqvarna oroade man sig för att marginalen var 0,2%-enheter lägre än väntat och att ”hävstången” borde varit större när volymerna tar fart.

I Oriflame är man oroad för att hela affärsmodellen inte fungerar, p g a att antalet konsulenter(försäljningsrepresentanter) i Ryssland föll under hösten.

I SEB var räntenettot svagare än förväntat samtidigt som finansnettot var starkare. Det är ett utfall som inte brukar uppskattas av marknaden, då räntenettot historiskt anses vara en betydligt stabilare resultatrad och därmed anses vara av högre kvalitet. I en värld där balansräkningar blir allt dyrare för bankerna, ska man nog förvänta sig att intäkterna i viss mån flyttas från räntenettoraden till provisionsnettot och/eller finansnettot. Till exempel kan detta ske genom att banken istället för att låna ut pengar från den egna balansräkningen, hjälper företag att låna upp pengar direkt från kapitalmarknaden genom att ge ut så kallade företagsobligationer. Då bokförs intäkten normalt sett som provisionsnetto, istället för som tidigare, räntenetto.

I Boliden var gruvresultatet lite svagare än väntat, vilket kompenserades av smältverkens starka siffror. Inget av resultaten låg dock utanför den ”normala” rörelserna mellan olika kvartal och helhetsbilden var helt klart solid. Dessutom presenterades en ny potentiell kopparfyndighet, som är i samma storleksordning som den befintliga Aitikgruvan.

Flera av våra undervikter, som Ericsson, HM, SCA och samtliga Telekomperatörer kom in med ganska svaga resultat. Kursutvecklingen har också varit svag i dessa aktier. I ett av fallen har vi valt att öka vår exponering, TeliaSonera. Värdering har blivit så pass låg att vi inte längre ser någon direkt nersida i aktien. Det finns dessutom en potential till uppvärdering om man löser frågorna kring Megafon och Turkcell, och i fallet Megafon verkar en lösning vara på gång.

Abonnera på nyheter

Danske Invests nyhetsbrev är en gratis e-posttjänst där du löpande erhåller information och nyhetsuppdateringar om våra fonder.

Du anmäler och avanmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.